Producenci odzieży stawiają na innowacyjność

Do podniesienia jakości produktów branży odzieżowo – tekstylnej niezbędna jest integracja branży wokół strategicznych celów oraz inwestycje w innowacyjność. Powstanie w Łodzi Klastra Zaawansowanych Technologii Przemysłu Włókienniczo-Odzieżowego, utworzenie w 2009 roku na Politechnice Łódzkiej najnowocześniejszego w Europie Centrum Edukacji dla potrzeb przemysłu mody oraz zorganizowanie V edycji Seminarium SZWALNIA 2009 jest szansą na zwiększenie konkurencyjności polskiej branży odzieżowo – tekstylnej.

Jak branża inwestuje w rozwój?
Powstanie w Łodzi Klastra Zaawansowanych Technologii Przemysłu Włókienniczo-Odzieżowego zostało zainaugurowane podpisaniem listu intencyjnego przez Przewodniczącym Rady Klastra oraz Prezydenta miasta Łodzi i Marszałka Województwa podczas międzynarodowej konferencji ACTE. Inicjatorzy Klastra dostrzegają pilną konieczność rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz możliwość stworzenia lepszych warunków do współdziałania nauki i przemysłu w regionie łódzkim. Swoje cele będą realizować m.in. poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz kształcenie specjalistów w najnowszych technologiach dla firm włókienniczo-odzieżowych.

Kolejne innowacyjne działania na rzecz edukacji dotyczą utworzenie w 2009 roku na Politechnice Łódzkiej najnowocześniejszego w Europie Centrum Edukacji dla potrzeb przemysłu mody. Głównym zadaniem Centrum będzie praktyczna nauka młodzieży na poziomie szkoły średniej i wyższej w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami. Centrum będzie również kształcić kadry nauczycielskie i trenerów szkolących pracowników zakładów odzieżowych.

Branża odzieżowo – tekstylna prowadzi szereg działań promujących innowacyjne technologie. We wrześniu 2008 roku zorganizowano V edycję Seminarium SZWALNIA 2009. Jednym z punktów spotkania była konferencja-debata pt. „Szkoła nie skansen, czyli jak kształcić kadry dla przemysłu mody”. Przedstawiciele przedsiębiorców i szkól wszystkich szczebli kształcących kadry dla przemysłu mody mówili o wzajemnych oczekiwaniach i formach współpracy. Wnioski z dyskusji zostaną wykorzystane przy tworzeniu programu funkcjonowania branżowego Centrum Edukacji.


Dynamiczny wzrost wynagrodzeń
W pierwszych 8 miesiącach 2008 roku płace w obydwu branżach wzrosły aż o 10% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Tak dynamiczny wzrost wynagrodzeń nie pozwolił jednak zahamować spadku zatrudnienia w branży odzieżowej. Liczb zatrudnionych pracowników spadła o 5 % i wynosi obecnie 114 tys. Zatrudnienie w branży tekstylnej, gdzie miesięczne wynagrodzenie jest wyższe średnio o 453 zł. pozostało bez zmian na poziomie 70 tys.


Branża odzieżowa- rok wyzwań
Po bardzo udanym 2007 roku, tegoroczne wyniki branży mogą rozczarować. Wzrost wynagrodzeń i gorsza koniunktura gospodarcza sprawiły, że wyniki finansowe przedsiębiorstw są słabsze niż w poprzednich 12 miesiącach. Branży tekstylnej udało się co prawda zwiększyć o 184 mln przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, jednak pozostałe wskaźniki: wynik finansowy netto, rentowność ze sprzedaży oraz rentowność obrotu netto były znacznie niższe niż w 2007 roku. Podobny spadek można zaobserwować w wynikach branży odzieżowej.

Wartość produkcji sprzedanej w pierwszym półroczu w branży tekstylnej wzrosła o 0,3 % i wynosi : 4,9 mld zł, natomiast branża odzieżowa zanotowała 3 % spadek i wynosi 3,3 mld zł.
O 10 % zwiększyły się nakłady inwestycyjne w branży tekstylnej, w branży odzieżowej zmniejszyły się o 10 % a ich wartość wynosiła odpowiednio 195 mln i 52 mln zł. Pozytywnie zaskoczyły wyniki Handel - Sprzedaż detaliczna branży „włókno, odzież, obuwie” w pierwszych 8 miesiącach 2008 roku. Odnotowano 31 procentowy wzrost tego wskaźnika.

Dane dotyczące handlu zagranicznego są zbliżone do ubiegłorocznych. Import (liczony w euro) rośnie w dynamice z ostatnich 12 miesięcy, natomiast eksport utrzymuje się prawie na tym samym poziomie. Wysoką dynamikę eksportu można zaobserwować w stosunku do krajów rozwijających się, wzrost o 28,2 % oraz krajów Europy Środkowo – Wschodniej, wzrost o 18,4 %. Największy wzrost eksportu w I kwartale 2008 osiągnęły w tekstyliach: włókniny, wzrost o 13,9 % w odzieży: odzież i bielizna z dzianin, wzrost o 9,5 %.Polski Związek Pracodawców Prywatnych Producentów Odzieży i Tkanin
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
16 października 2008 roku