Reforma emerytalna uratowana

Wczoraj Komisja Trójstronna nie doszła do porozumienia w sprawie emerytur pomostowych. Teraz zajmie się nimi rząd, którego stanowisko w negocjacjach oceniamy jako racjonalny kompromis. Konieczne było bowiem wyważenie zobowiązań złożonych osobom wykonującym szczególne prace w momencie wprowadzania reformy emerytalnej a obciążeniem pracodawców i pracujących Polaków, którzy będą musieli emerytury pomostowe finansować.

Rząd zgodził się poszerzyć krąg osób, którym będą przysługiwały emerytury pomostowe, ale i tak ich koszt w stosunku do obecnych wcześniejszych emerytur zmniejszy się o ponad 10 mld złotych rocznie! – ocenia Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan.

Emerytury pomostowe przysługiwać będą osobom, które w momencie wprowadzania reformy, czyli przed 1 stycznia 1999 r., wykonywały prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze. Pierwotnie objęto nimi osoby urodzone przed 1 stycznia 1969 r. Takie ograniczenie rodziło jednak wątpliwości konstytucjonalistów.

Co ważne, rząd podtrzymuje stanowisko, zgodnie z którym emerytury pomostowe mają charakter wygasający do 2040 roku. W sytuacji demograficznej, w której w 2040 roku liczba emerytów w stosunku do osób w wieku produkcyjnym zwiększy się 2,5 krotnie, emerytury pomostowe nie mogą być trwałym elementem nowego systemu emerytalnego. Jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest konieczność przekwalifikowania starszych wiekiem pracowników i ich praca do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego.

Co prawda rząd zgodził się poszerzyć listę rodzajów prac, których wykonywanie uprawniać będzie do emerytury pomostowej, ale uczynił to w zgodzie z ekspertyzami specjalistów medycyny pracy. Jednocześnie nie poddał się silnej presji związków zawodowych, które postulowały poszerzenie tej listy o kolejne grupy, np. osoby wykonujące prace zmianową nocną, wykonujących pracę poza pomieszczeniami zamkniętymi czy wszystkich pracowników ochrony zdrowia i nauczycieli. Zwiększyłoby to bowiem liczbę uprawnionych o ponad milion, skutkowało ogromnym wzrostem kosztów, praktycznie nie do sfinansowania i zniweczyło reformę emerytalną!

Powstrzymanie przed przejściem na emeryturę i zatrzymanie na rynku pracy około miliona osób jest równoznaczne z oszczędnościami finansów publicznych rzędu 15 mld zł rocznie (uwzględniając zmniejszone wydatki na finansowanie emerytur i wzrost przychodów z opłacanych podatków i składek na ubezpieczenie społeczne). To dobra wiadomość dla nas wszystkich!

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Warszawa, 25 września 2008 r.