Small Business Act przyjęty przez Radę ds. Konkurencyjności

Ministrowie państw członkowskich UE zajmujący się konkurencyjnością spotkali się w dniach 1-2 grudnia 2008 w Brukseli na roboczym posiedzeniu Rady. Głównym punktem programu było przyjęcie „Small Business Act” dla Europy oraz europejska reakcja na kryzys gospodarczy. Pakiet pomocy i ułatwień dla małych i średnich firm przygotowany przez Komisję Europejską został uzupełniony planem działań priorytetowych, przyjęto go jednogłośnie.

Ministrowie podkreślili, że w obliczu obecnego kryzysu najpilniejszym do rozwiązania problemem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest brak dostępu do kapitału. Zaradzić temu ma Europejski Bank Inwestycyjny, który w latach 2008-2009 przeznaczy 15 mld euro na kredyty za pośrednictwem banków komercyjnych w ramach całościowego pakietu na kwotę 30 mld euro do 2011 roku. Poza łatwiejszym dostępem do wsparcia finansowego, zwłaszcza na badania i rozwój, "Small Business Act" przewiduje m.in. obniżenie stawek VAT na usługi świadczone lokalnie oraz eliminację opóźnień w płatnościach. Założenia pakietu zobowiązują też kraje członkowskie do uwzględniania potrzeb MŚP w stanowieniu prawa, oraz mają zachęcać do likwidacji zbędnych przepisów, które utrudniają przedsiębiorcom prowadzenie działalności.

Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Gunther Verheugen oraz Komisarz ds. wspólnego rynku Charlie McCreevy przedstawili „Europejski plan wzmocnienia na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, przyjęty przez Komisję Europejską 26 listopada 2008 r., który w dużej mierze opiera się na "Small Business Act". Likwiduje on między innymi wymóg sporządzania rocznych sprawozdań finansowych przez najmniejsze przedsiębiorstwa, ułatwia dostęp do zamówień publicznych i nakłada na władze obowiązek regulowania należności w ciągu miesiąca.

Niestety nie udało się Radzie dojść do porozumienia w sprawie Europejskiej Spółki Prywatnej (European Private Company), mającej być nową formą przedsiębiorstw, o który to instrument BUSINESSEUROPE walczy już od ponad 10 lat. Jednolite w całej UE przepisy mogłyby ułatwić jednoczesną działalność w wielu krajach członkowskich i ograniczyć koszty założenia firmy.
Debata nad tą kwestią została odłożona bez podawania terminu, wydaje się więc mało prawdopodobne, aby w czasie szczytu europejskiego 11-12 grudnia 2008 zapadły w tej sprawie jakiekolwiek decyzje.