Spotkanie Executive Committee BUSINESSEUROPE

23 października 2008 r. odbyło się w Brukseli spotkanie Executive Committee BUSINESSEUROPE. PKPP Lewiatan reprezentowała Anna Karaszewska, zastępca dyrektora generalnego. Dyskusję zdominował problem obecnego kryzysu finansowego na świecie oraz kwestia europejskiego pakietu energetyczno-klimatycznego. Rozmawiano tez o sprawach wewnętrznych BUSINESSEUROPE, skoncentrowano się na budżecie konfederacji na nadchodzące lata.

Raport Sekretarza Generalnego na temat aktualności gospodarczych
Philippe de Buck zwrócił uwagę ważne elementy stanowiska BUSINESSEUROPE w odpowiedzi na obecny kryzys finansowy: unikanie przeregulowania, podejście międzynarodowe, poparcie wsparcia dla interweniujących w sektorze bankowym rządów, wezwanie do rozwiązania problemu agencji ratingowych, ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do finansowania przez Europejski Bank Inwestycyjny, przestrzeganie Paktu Stabilizacji i Wzrostu. Sekretarz Generalny przedstawił też wnioski ze Szczytu Biznesowego G5 w Paryżu. W ramach BUSINESSEUROPE powołana zostanie specjalna grupa robocza, zajmująca się skutkami obecnego kryzysu i sytuacją na rynkach światowych, której zadaniem będzie doprecyzowanie stanowiska BUSINESSEUROPE.
Federacje członkowskie pozytywnie odniosły się do działań na poziomie unijnym, wyraziły poparcie dla działań w sektorze bankowym. Opowiedziały się także za wprowadzeniem lepszych uregulowań prawnych, by w przyszłości uniknąć takich problemów. Niemiecka federacja BDI wyraziła poparcie dla wprowadzania długoterminowych rozwiązań na rzecz wzrostu gospodarczego i negatywnie odniosła się do dodatkowych obciążeń dla przemysłu, nawiązując do dyskusji o dyrektywie ws. Systemu Handlu Emisjami.
Przedstawiciel islandzkiej federacji SA krótko zaprezentował sytuację w swoim kraju, wskazał na nieadekwatność reakcji partnerów międzynarodowych (UK) do wydarzeń na Islandii.

Priorytety BUSINESSEUROPE 2009
Executive Committee przyjęło zaktualizowane priorytety BUSINESSEUROPE na 2009 rok. Federacje członkowskie uznały za stosowne uzupełnienie ich o wnioski z dyskusji na temat kryzysu finansowego.

Strategia Post-Lisbon
Sekretariat BUSINESSEUROPE przedstawił propozycję stanowiska prezentującego wizję przyszłości Unii Europejskiej po zakończeniu realizacji Strategii Lizbońskiej. Dokument ten ma służyć jako główne przesłanie polityczne europejskiego biznesu do nowej Komisji Europejskiej od 2009 r. Dokument w jego ostatecznej formie zostanie przyjęty przez grudniową Radę Prezydentów w Paryżu. Stanowisko BUSINESSEUROPE podsumowuje dotychczasowe osiągnięcia w realizacji Strategii Lizbońskiej, określa kolejne wyzwania i proponuje metody ich osiągnięcia. Kluczowa dla BUSINESSEUROPE jest konkurencyjność i to jej zapewnienie powinno być nadrzędnym celem polityki gospodarczej w nadchodzącej dekadzie. BUSINESSEUROPE wskazuje na dotychczas zbyt małe zaangażowanie państw członkowskich w budowanie i realizację strategii, postuluje włączenie rządów krajowych na wszystkich etapach budowania nowej strategii. Sama strategia na rzecz konkurencyjności powinna opierać się na czterech filarach: pogłębianie integracji gospodarczej, wzmacnianie innowacyjności i umiejętności, włączenie polityki energetyczno-klimatycznej do działań na rzecz podnoszenia konkurencyjności oraz wpływanie na proces globalizacji.
Z dyskusji przedstawicieli federacji członkowskich wynika, że w dokumencie powinny znaleźć się ambitne cele wyrażone ilościowo: 0% deficytu zatrudnienia i maksymalnie 2% inflacji. Ponadto, pożądane byłoby uwzględnienie piątego filaru, w którym znalazłyby się wyzwania w obszarze polityki społecznej. Dokument przedłożony do akceptacji przez Radę Prezydentów będzie uwzględniał te wnioski.

Finanse
Od 2009 r. obowiązywać będzie nowy, bardziej przejrzysty system podziału składek członkowskich w BUSINESSEUROPE. Nie wpłynie to w znaczącym stopniu na ogólny poziom budżetu. Na wniosek PKPP Lewiatan poparty przez przedstawicieli federacji nowych krajów członkowskich nowy poziom ich składek wzrośnie w mniejszym stopniu niż zaproponowała specjalna grupa pracująca nad reformą tego systemu.
Poza reformą składek budżet BUSINESSEUROPE na rok 2009 wzrośnie o 2,5% co podyktowane jest indeksacją płac obowiązującą w Belgii oraz dodatkowymi wydatkami na komunikację w roku wyborczym do Parlamentu Europejskiego i Komisji.

Energia i zmiany klimatyczne
Burzliwa dyskusja na temat losów stanowiska BUSINESSEUROPE w kwestii Systemu Handlu Emisjami spowodowana była rozczarowującymi dla przemysły wynikami głosowań w komisjach ds. ochrony środowiska oraz przemysłu Parlamentu Europejskiego. Dotychczasowe stanowisko BUSINESSEUROPE uwzględniające postulat brytyjskiej federacji CBI, aby spod proponowanego reżimu aukcyjnego wyłączyć te sektory, które narażone są na międzynarodową konkurencję, stało się zbyt ogólne i nie odzwierciedlało stanowiska pozostałych federacji opowiadających się za wykreśleniem wzmianki o kryterium udowodnienia obniżenia konkurencyjności.

100% darmowych emisji dla przemysłu narażonego na międzynarodową konkurencję i poddanie go systemowi benchmarkingu – to propozycja nowego stanowiska, na wniosek niemieckiej i austriackiej federacji. Odzwierciedla ono poglądy znakomitej większości federacji członkowskich. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że CBI nie podpisze się pod nim. Jednak to nowe stanowisko pozwoli na skuteczniejszy lobbing zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w poparciu dla państw członkowskich w Radzie UE. Wyniki obrad październikowego Szczytu Europejskiego oraz aktualna sytuacja gospodarcza w Europie otwierają możliwość przeforsowania postulatów BUSINESSEUROPE, co wcześniej nie udało się w Parlamencie.

PKPP Lewiatan opowiedziała się za szybką, pozytywną reakcją na konkluzje Rady. Według nas należy włączyć sektor energetyczny do puli sektorów objętych 100% darmowymi emisjami, do których stosowany ma być system benchmarkingu. Anna Karaszewska wskazała, że dotychczasowe ograniczenie emisji CO2 w UE było możliwe w takim dużym stopniu dzięki znacznemu udziałowi nowych państw członkowskich.

Kwestia jednego, prostego kryterium określającego stopień narażenia na międzynarodową konkurencję pozostaje otwarta i będzie przedmiotem dalszej dyskusji w gronie BUSINESSEUROPE na forum IACO Committee.

Sprawy społeczne
Przedstawicielka PKPP Lewiatan - Anna Karaszewska oceniła działania BUSINESSEUROPE w związku z dyrektywą o Europejskich Radach Pracowniczych jako bardzo skuteczne, ale zwróciła jednocześnie uwagę na fakt, że BUSINESSEUROPE skupia się zbyt mocno na tejże kwestii, nie poświęcając innym ważnym projektom należytej uwagi. Przykładem mogą tu być: pakiet imigracyjny, dyrektywy o urlopach wychowawczych i macierzyńskich, ogromnie ważne z punktu widzenia PKPP Lewiatan. Wskazała, że BUSINESSEUROPE powinno reagować bardziej zdecydowanie na fakt, że propozycje Komisji Europejskiej nie idą w parze z założeniami i realizacją Strategii Lizbońskiej.