Trwają prace nad rządowym projektem zmiany ustawy o służbie medycyny pracy

W związku z trwającymi pracami parlamentarnymi w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (druk sejmowy 261), Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zwróciła się z kolejną prośbą do Ministra Zdrowia o przeanalizowanie zgłoszonych przez stronę pracodawców na posiedzeniach Podkomisji nadzwyczajnej, zastrzeżeń dotyczących kontrowersyjnych, naszym zdaniem, propozycji zapisów w art. 1 pkt 1) projektu ustawy.

Uważamy, że brak jest podstaw do wprowadzania nowego terminu „kontrola zdrowia pracujących”. Należy utrzymać dotychczasowe brzmienie art. 1 ustawy o służbie medycyny pracy albo przyjąć termin pochodzący z Dyrektywy Ramowej Rady Europy, który brzmi „profilaktyczna ochrona zdrowia” - z uwzględnieniem stosownych zmian w art. 4 i następnych obowiązującej ustawy.

Odnosząc się do treści pisma Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2008 roku (MZ-ZP-M-052-12306-1/AP/08) chcemy podkreślić, że analiza aktów prawa unijnego i międzynarodowego prowadzi do następujących wniosków;
W przywoływanej Dyrektywie Rady z dnia 12 czerwca 1989 roku w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (98/391/EWG – Dz.U.UE.L.89.183.1) – źródło tekstu: „Eur-Lex”, art. 14 posiada brzmienie następujące:

Artykuł 14
Profilaktyczna ochrona zdrowia
1. Celem zapewnienia pracownikom odpowiedniej profilaktycznej ochrony zdrowia, stosownie do zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa, które występują w miejscu pracy, należy przedsięwziąć odpowiednie działania zgodnie z prawodawstwem krajowym i przyjętymi procedurami.
2. Środki opisane w ust. 1 powinny zapewnić każdemu pracownikowi, stosownie do jego potrzeb, odpowiednie przedsięwzięcia z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia realizowane w regularnych odstępach czasu.
3. Przedsięwzięcia z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia mogą być realizowane w ramach ogólnych przedsięwzięć krajowych służby zdrowia.
Z powyższego wynika, że w przedmiotowej Dyrektywie używane jest pojęcie „profilaktyczna ochrona zdrowia” a nie, jak twierdzi Ministerstwo Zdrowia, termin „kontrola zdrowia pracujących”.

Natomiast w ratyfikowanej przez Polskę Konwencji nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy, art. 12 posiada brzmienie następujące:
Artykuł 12
Kontrola zdrowia pracowników w związku z pracą nie będzie powodowała utraty przez nich zarobków, będzie bezpłatna i w miarę możliwości będzie wykonywana w czasie pracy.

Używany jest więc termin „Kontrola zdrowia pracowników” (a nie pracujących). Ponadto z treści powyższego przepisu wynika, że nie dotyczy on de facto metody i zakresu zapewnienia pracownikom stosownej ochrony zdrowia, a precyzuje sposób przeprowadzanych, związanych z tą procedurą czynności, a więc przeprowadzania ich bezpłatnie, bez utraty zarobków i w miarę możliwości w czasie wykonywania pracy. Uprawnienia pracownicze wynikające z tego przepisu obowiązują już w prawie polskim, a konkretnie stanowi o tym art. 229 § 3 Kodeksu pracy.

Konkludując stwierdzić należy, że Ministerstwo Zdrowia nie przedstawiło żadnych konkretnych argumentów przemawiających za proponowanymi w art. 1 ustawy o służbie medycyny pracy zmianami terminologicznymi. Wręcz przeciwnie, wspomniana wyżej przez Ministerstwo Zdrowia Dyrektywa UE używa wyraźnie pojęcia „profilaktyczna ochrona zdrowia”, terminu zdecydowanie bardziej podobnego do używanych aktualnie w ustawie o służbie medycyny pracy sformułowań: „ochrona zdrowia pracujących” (art. 1) oraz „profilaktyczna opieka zdrowotna” (art. 4 pkt 1 i następne) niż do proponowanego przez Ministerstwo Zdrowia pojęcia: „kontrola zdrowia pracujących”, do tego wykorzystywanego w różnych konfiguracjach.

Wobec powyższego zwracamy się z wnioskiem o dokonanie zmian w art. 1 pkt 1) projektu ustawy przez pozostawienie dotychczasowego brzmienia art. 1 ustawy o następującej treści: „Art. 1. W celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania, a także w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi tworzy się służbę medycyny pracy.”
albo
przyjąć termin pochodzący z Dyrektywy Ramowej Rady Europy i wówczas art. 1 obecnej ustawy miałby brzmienie:
„Art. 1. W celu profilaktycznej ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania, tworzy się służbę medycyny pracy.”; i konsekwentnie w art. 4 pkt 1) obecnej ustawy wprowadzić ten sam termin (oraz innych stosownych przepisach ustawy). Wówczas ten przepis brzmiałby:
„Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) profilaktycznej ochronie zdrowia – należy przez to rozumieć ogół działań zapobiegających powstawaniu i szerzeniu się niekorzystnych skutków zdrowotnych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają związek z warunkami albo charakterem pracy; (…)”.