Zastrzeżenia dot. reklamy leków

W związku z pracami nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia, dotyczącego reklamy produktów leczniczych, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan pragnie zwrócić uwagę, że jakkolwiek dostrzegamy porządkujący i doprecyzowujący charakter projektu, który oceniamy pozytywnie, to jednak niektóre z proponowanych regulacji, zawarte w niniejszym projekcie zawierają daleko idące , niczym nieuzasadnione ograniczenia w zakresie prowadzenia reklamy produktów leczniczych, które stanowią zagrożenie dla konstytucyjnej zasady swobody działalności gospodarczej członków PKPP Lewiatan, funkcjonujących w branży farmaceutycznej oraz branży usług medycznych. Stanowią również zagrożenie dla innych przedsiębiorców funkcjonujących w tym obszarze rynku.

Niektóre z proponowanych rozwiązań zawierają regulacje, które mogą być wprowadzane jedynie w akcie rangi ustawowej, inne wykraczają poza delegację ustawową zawartą w art. 59 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271).

Zastrzeżenie budzą w szczególności postanowienia:
1) § 3 ust. 2 projektu, ustanawiające zasadę: jedna reklama jeden produkt;
2) § 15 ust. 2 projektu, wprowadzające zakaz odbywania wizyt przez przedstawicieli medycznych w czasie godzin pracy lekarzy i farmaceutów.

W ocenie PKPP Lewiatan istnieją uzasadnione obawy, iż pierwszy z wymienionych przepisów:

1) narusza art. 92 ust. 1 Konstytucji, który wykraczając poza ramy delegacji ustawowej, samodzielnie reguluje materię ustawową, wprowadza dodatkowe ograniczenia, które nie znajdują uzasadnienia w przepisach rangi ustawowej;
2) narusza art. 20 Konstytucji, ograniczając zasadę swobody działalności gospodarczej, której elementem, zgodnie z orzecznictwem ETS jest swoboda wypowiedzi reklamowe (w tym reklama porównawcza);
3) narusza art. 31 ust. 3 Konstytucji, poprzez wprowadzenie ograniczeń chronionych konstytucyjnie (w tym przypadku zasady swobody działalności gospodarczej), z jednej strony, w drodze rozporządzenia, a nie ustawy, z drugiej natomiast bez koniecznego w takim przypadku uzasadnienia wynikającego z potrzeby ochrony zdrowia publicznego;
4) Narusza art. 54 Konstytucji, poprzez ograniczenie zasady wolności komunikowania się, której reklama jest elementem, bez uzasadnienia, a co najmniej z naruszeniem zasady proporcjonalności.

Przepis § 15 ust. 2 projektu rozporządzenia, budzi zastrzeżenia z punktu widzenia:

1) poszanowania zasady pewności prawa i ochrony interesów w toku, wynikających z art. 2 Konstytucji (niejasna i budząca wątpliwości norma prawna);
2) zgodności z zasadą swobody działalności gospodarczej, określoną w art. 20 Konstytucji, w związku z narzuceniem przedsiębiorcom rozwiązań uniemożliwiających lub w sposób nieuzasadniony utrudniającym prowadzenie działalności gospodarczej;
3) wymuszania de facto pracy lekarza po godzinach pracy bez wynagrodzenia, co jest niezgodne z kodeksem pracy; należy przypomnieć, iż dopiero niedawno uprawnienie lekarza do uznania dyżuru za czas pracy musiało zostać usankcjonowane przez ustawodawcę, a teraz ponownie Minister pragnie obciążyć lekarza niepłatną pracą po godzinach;
4) negatywnych następstw dla pacjentów, ponieważ może prowadzić do zmniejszenia dostępności do materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla pacjentów, oraz stosowanego w terapii niektórych schorzeń (np. astma, cukrzyca) specjalistycznego sprzętu (np. inhalatorów, penów); ograniczy wreszcie dostęp pacjentów do bezpłatnych próbek leków, a tym samym wydłuży proces wdrażania nowoczesnych terapii;
5) powstawania nieuczciwych praktyk i powstawania zjawisk korupcyjnych, w związku z koniecznością uzyskiwania zgody na odbywanie wizyt, w braku określenia jakichkolwiek przesłanek odmowy jej uzyskania;

Poza wskazanymi przepisami wiele innych, zawartych w projekcie budzi wątpliwości członków PKPP Lewiatan, z punktu widzenia zgodności z powszechnie obowiązującym prawem. Jednocześnie projekt nie rozwiązuje wszystkich mankamentów dzisiejszych regulacji w zakresie reklamy produktów leczniczych.

Rozumiejąc potrzebę współpracy oraz konieczność uzupełnienia i doprecyzowania obecnie obowiązujących regulacji, pragniemy zwrócić uwagę, że proces ten winien odbywać się z udziałem i w uzgodnieniu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, tak aby wspólnie wypracowana regulacja chroniła w sposób należyty interesy uczestników rynku.