Zgodna obniżka stóp procentowych była dobrą decyzją

W kontekście silnych turbulencji na rynkach finansowych, inflacji i rosnącej niepewności perspektyw ekonomicznych BUSINESSEUROPE docenia obniżkę stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego i sześciu innych krajowych banków centralnych.

Wspólna interwencja dowodzi, że ECB i jego odpowiednicy podejmą wszystkie dostępne kroki by powstrzymać wpływ kryzysu na gospodarkę europejską. Jest to sygnał dla rynków finansowych i banków, ale co ważniejsze również dla firm i obywateli.

Europejskie rządy muszą wysyłać jednoznaczne sygnały dla skoordynowanych działań. Najważniejsze w tym momencie są : większa transparentność i lepsza koordynacja nadzoru rynku, gwarancja depozytów i plany wsparcia finansowego.
Regulacje powinny zostać wzmocnione tam gdzie zachodzi taka potrzeba, biorąc pod uwagę zintegrowanie europejskiego rynku usług finansowych. Ustawodawcy powinni rozważyć zmianę wyznaczania wartości godziwej dla aktywów gdzie płynność rynków została zachwiana i zgodzić się na dostosowane reguły dotyczące funkcjonowania agencji ratingowych by rozwiązać problem konfliktu interesów.