Zmiany w Kodeksie pracy

21 listopada br. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą Kodeks pracy w zakresie dotyczącym równego traktowania w zatrudnieniu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Był to rządowy projekt mający na celu dalsze dostosowanie polskiego prawa do dyrektyw wspólnotowych.

Komisja Europejska przedstawiła bowiem formalne zarzuty w związku z ich niewłaściwym lub niepełnym wdrożeniem.

Zmiany generalnie dotyczą:

• uszczegółowienia i doprecyzowania definicji dyskryminacji pośredniej;
• doprecyzowania sytuacji będących przejawem dyskryminacji;
• uszczegółowienie definicji molestowania seksualnego; uszczegółowienia sytuacji, które nie mogą być uznane za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu;
• doprecyzowania zakresu ochrony wobec pracownika korzystającego z uprawnień przysługujących mu z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu;
• przyznania ochrony pracownikowi udzielającemu pomocy innemu pracownikowi korzystającemu z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu;
• wyraźnego zagwarantowania pracownicy powracającej z urlopu macie¬rzyńskiego podjęcia pracy na dotychczasowym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym.

Ponadto doprecyzowano ogólne obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi dotyczące informowania pracowników oraz innych pracodawców o zagrożeniach zawodowych i działaniach podjętych dla ich wyeliminowania, konsultacji w sprawie wyznaczania pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zapewnienia pierwszej pomocy w przypadku poważnego i nieuniknionego nie¬bezpieczeństwa, oraz odnośnie do ochrony szczególnie narażonych grup ryzyka. Nastąpiło też uchylenie niektórych przepisów w związku z ich częściową dezaktualizacją na skutek postępu naukowo-technicznego.

PKPP Lewiatan przedstawiła swoją opinię do pierwotnego tekstu projektu i brała udział w pracach legislacyjnych. Zgłoszone przez nas uwagi i wątpliwości zostały uwzględnione w trakcie prac nad tym projektem.