Czy wzrosną nakłady na rozwój technologii niskoemisyjnych?

Komisja Europejska zaapelowała do władz, przedsiębiorców i naukowców o podjęcie wspólnych starań na rzecz opracowania przed 2020 r. technologii koniecznych do rozwiązania problemu zmian klimatu, zagwarantowania Unii dostaw energii i zapewnienia konkurencyjności naszych gospodarek.

Zgodnie z prognozami Komisji, w ciągu najbliższych 10 lat konieczne będą dodatkowe inwestycje na badania w dziedzinie technologii energetycznych, których wartość wyniesie 50 mld euro.

Oznacza to konieczność prawie trzykrotnego zwiększenia rocznych inwestycji w Unii Europejskiej, z 3 mld euro do 8 mld euro. Inwestycje te będą ważnym krokiem w kierunku realizacji europejskiego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych (planu EPSTE), będącego filarem technologicznym polityki UE w zakresie energii i klimatu. Rozważane są różne źródła finansowania, zarówno sektor publiczny, jak i prywatny, na szczeblu krajowym i na szczeblu unijnym, które należy wykorzystać w skoordynowany sposób i które przyczynią się do rozwoju tej dynamicznej gałęzi gospodarki i do powstania nowych miejsc pracy.

Komisja wraz z przedstawicielami sektora przemysłu i środowiska badawczego opracowała mapy drogowe dotyczące rozwoju technologii, w których zidentyfikowano kluczowe technologie niskoemisyjne o dużym potencjale dla UE w sześciu dziedzinach: energia wiatrowa, energia słoneczna, sieci energetyczne, bioenergia, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS) oraz zrównoważone rozszczepianie jądrowe. Dodatkowe koszty objęłyby badania podstawowe i stosowane, działania demonstracyjne oraz szybkie wprowadzanie na rynek, z wyłączeniem działań wdrożeniowych. Zaproponowano również nową inicjatywę w zakresie energooszczędności obejmującą do 30 miast (inicjatywa „inteligentne miasta”), która stanowi pierwszą platformę dla masowego przechodzenia na model oszczędnego zużycia energii, korzystania z odnawialnych źródeł energii oraz stosowania technologii sieci energetycznych.

Komisja apeluje o skoordynowane i wzajemnie uzupełniające się działania stosownych podmiotów i o większą gotowość do podejmowania ryzyka. W sytuacji gdy istnieje duża niepewność w odniesieniu do technologii i występuje duże ryzyko rynkowe, konieczne jest wsparcie ze strony sektora publicznego. Wsparcie to, jak również większe inwestycje banków i inwestorów prywatnych w przedsiębiorstwa, które będą napędzać przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną, powinno zapewnić zaangażowanie sektora przemysłu. Rozważa się również możliwość interwencji EBI polegającej na zwiększeniu pożyczek na potrzeby finansowania planu EPSTE.

Źródło: Komisja Europejska