EKES wzywa do odpowiedniego korzystania z systemu flexicurity, by przeciwdziałać niestabilności zatrudnienia

W odpowiedzi na wniosek prezydencji szwedzkiej w Radzie UE Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) zajął stanowisko w palącej sprawie flexicurity w dobie kryzysu gospodarczego.

W opinii opracowanej przez sprawozdawców Valeria Salvatore (Grupa II, Pracownicy, Włochy) i Enrique Calveta Chambona (delegat zewnętrzny, Hiszpania) EKES podkreślił, że nie należy dopuszczać do tego, by pracodawcy nadużywali charakterystycznej dla tej strategii elastyczności, zatrudniając i zwalniając pracowników w uproszczonym trybie. Priorytetem w całej UE powinno być zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa dzięki dobrej ochronie bezrobotnych i aktywnym działaniom w zakresie szkoleń i ponownego zatrudnienia.

W czasie sesji plenarnej w dniu 1 października 2009 r. Komitet przyjął opinię rozpoznawczą w sprawie korzystania z systemu flexicurity w ramach restrukturyzacji. Valerio Salvatore zachęcał wszystkie podmioty społeczne do poszukiwania równowagi między elastycznością a bezpieczeństwem, która byłaby owocem dialogu społecznego i która nie zagrażałaby bezpieczeństwu na rynku pracy.

EKES opowiada się za wewnętrzną flexicurity i dialogiem społecznym, aby umożliwić przedsiębiorstwom dostosowanie się do spadku zamówień bez zwalniania pracowników. Środki takie jak „konta czasu pracy”, pozwalające pracownikom na gromadzenie okresów niewykorzystanego płatnego urlopu lub odpoczynku oraz organizacja czasu pracy (okresy odpoczynku dziennego, przerwy, urlop roczny itp.) powinny być możliwie jak najatrakcyjniejsze dla przedsiębiorstw i pracowników.

EKES domaga się, by najwyższy priorytet przyznać środkom związanym z bezpieczeństwem zatrudnienia pracowników, takim jak uczenie się przez internet (e-learning). System flexicurity nie powinien być traktowany jako zestaw środków ułatwiających zwalnianie pracowników lub zwiększanie liczby niestabilnych miejsc pracy. Valerio Salvatore podkreślił w związku z tym konieczność ustanowienia pewnych jasnych zasad, gdyż według niego zbyt elastyczne zatrudnienie może stać się zatrudnieniem niestabilnym, a nawet powodować ubóstwo.

W ostatnich miesiącach widoczne było znaczne zaangażowanie partnerów społecznych na rzecz wspólnego poszukiwania rozwiązań pilnych problemów. EKES proponuje stworzenie platformy internetowej, by ułatwić wymianę doświadczeń zdobytych w ramach tych inicjatyw.

Europejska umowa ramowa może pomóc najsłabszym
Partnerzy społeczni negocjują obecnie na szczeblu europejskim umowę ramową w sprawie rynków pracy sprzyjających integracji społecznej. Zdaniem EKES-u przyszła umowa może wnieść rzeczywistą wartość dodaną i pomóc najsłabszym w ponownym podjęciu pracy.

Pełny tekst opinii można będzie wkrótce znaleźć pod adresem:
http://eesc.europa.eu/documents/opinions/avis.asp?type=fr.
O dodatkowe informacje dotyczące opinii można się zwracać do sprawozdawców:
http://eescmembers.eesc.europa.eu/EESCMembers.aspx?culture=fr.

Źródło: www.eesc.europa.eu