Po posiedzeniu Komisji Trójstronnej 10 grudnia 2009 r.

Sytuacja w służbie zdrowia i bezpieczeństwo zdrowotne obywateli to główne tematy posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Posiedzeniu, które odbyło się 10 grudnia 2009 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog", przewodniczył Minister Gospodarki Waldemar Pawlak.

Minister Zdrowia poinformowała, że procedowane są rozporządzenia, przewidujące złagodzone warunki kontraktów. Aneksy powinny zostać podpisane przez świadczeniobiorców w ciągu trzech miesięcy. W przeciwnym razie będą oni zobowiązani przystąpić do konkursu.

Ponadto Ministerstwo Zdrowia porosiło NFZ o zweryfikowanie planów finansowych na 2010 rok, aby ewentualne dodatkowe pieniądze zostały skierowane na szpitalnictwo. Wolą MZ jest aby kontrakty w 2010 roku utrzymane zostały na poziomie z roku 2009. Poinformowano m.in. o weryfikacji realizacji tzw. nadwykonań, możliwości zwiększenia środków na realizację świadczeń zdrowotnych na 2010 rok i kolejne lata oraz ujednolicenie składki zdrowotnej. Minister Zdrowia zapewniła, że nie będzie zwiększona składka zdrowotna w przyszłym roku, nie jest możliwe natomiast wprowadzenie zerowej stawki VAT. Przewidywana jest zmiana ustawy o opiece zdrowotnej. Pozytywnie odniosła się do udziału partnerów społecznych w nadzorze nad procesem przekształceń placówek służby zdrowia w spółki prawa handlowego. W planach przewiduje się kompleksową zmianę ustrojową dot. systemu zdrowia obejmującą cały pakiet ustaw. Ustalono m.in. następujące priorytety: onkologia, opieka długoterminowa, oddziały pielęgnacyjne, psychiatryczne, radioterapia i pediatria oraz nieinwazyjna kardiochirurgia. Ponadto nie będą limitowane: ginekologia, położnictwo, transplantologia i procedury wysokospecjalistyczne.


Strona związkowa uznała za niewystarczające i niezadawalające informacje m.in. w zakresie lecznictwa szpitalnego, planów legislacyjnych, planów finansowych, regulacji płacowych oraz prywatyzacyjnych. NSZZ „Solidarność" podniósł ponadto kwestię stanu realizacji uzgodnienia w sprawie odroczenia zmian w ustawie o państwowej inspekcji sanitarnej. Zdaniem organizacji Konstytucja gwarantuje równy dostęp wszystkich obywateli do służby zdrowia tym samym kodeks spółek handlowych dla tych placówek nie jest jedynym właściwym rozwiązaniem. FZZ ponadto poinformowało, że przygotowało projekt ustawy przewidującym m.in. wydzielenie kosztów pracy z kosztów świadczeń medycznych.

Zdaniem pracodawców rozwiązaniem poprawiającym sytuację jest m.in. przeniesienie odpowiedzialności za służbę zdrowia na samorządy oraz wprowadzenie elementów urynkowienia, w tym również usług ubezpieczeniowych. Ważna jest kwestia uszczelnienia i zracjonalizowanie systemu finansowania opieki zdrowotnej, zrównanie podmiotów prywatnych z publicznymi oraz kwestia VAT. Przeszkodą w uregulowaniu sytuacji jest również nieład legislacyjny (mnogość ustaw), czy łamanie dyscypliny budżetowej. PKPP Lewiatan podniosła również kwestię dodatkowych ubezpieczeń.