Prezydent podpisał ustawę, która zmienia sposób obliczania świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Prezydent podpisał uchwaloną 28 sierpnia ustawę nowelizującą zasady ustalania podstawy wymiaru świadczenia chorobowego. Brak odpowiednio sprecyzowanych w tym zakresie przepisów doprowadził do wydania w dniu 24 czerwca 2008 r. wyroku Trybunału Konstytucyjnego, konsekwencje którego ponieśli nie tylko pracodawcy, ale i budżet państwa.

Zgodnie z przyjętymi zmianami przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku.

PKPP Lewiatan pozytywnie oceniał intencje ustawodawcy. Podczas prac nad ustawą zwracaliśmy jednak uwagę, że niezbędne jest wprowadzenie przejrzystych oraz precyzyjnych kryteriów uwzględniania poszczególnych składników wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych. Tymczasem dokonana nowelizacja jest niejednoznaczna i może budzić dalsze wątpliwości interpretacyjne. Ustawa nie wyjaśnia chociażby zasad postępowania w przypadku, gdy pracodawca nie określi w układzie zbiorowym/przepisach o wynagrodzeniu, czy dany składnik wypłacany jest w okresie pobierania zasiłku chorobowego, czy też nie. Tym samym nie wiadomo, czy dany składnik powinien zostać uwzględniony w podstawie naliczania zasiłku chorobowego. Oczywiście kwestie te wyjaśnione zostały pośrednio w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Celem przedmiotowej nowelizacji powinno być jednak kompleksowe rozstrzygnięcie wszystkich wątpliwości, bez konieczności sięgania do treści przywoływanego wyroku.