Program „Praca w Polsce” 2009-2010

W obliczu spowolnienia gospodarczego objawiającego się przede wszystkim zwolnieniami FISE wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności przygotowały program „Praca w Polsce”, którego głównym celem jest popularyzacja metody outplacementu wśród pracodawców, pracowników powiatowych urzędów pracy oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze rynku pracy.

W ramach programu wydane zostaną praktyczne przewodniki po outplacemencie skierowane do pracodawców, PUP i NGO, zawierające informacje o zastosowaniu narzędzi outplacementu, roli poszczególnych aktorów w projekcie outplacementowym, aktualnych możliwości pozyskiwania środków na projekty ze środków PO KL.

Ponadto w ramach programu „Praca w Polsce” zorganizowane zostanie szkolenie metodą distance learning dla
25 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze rynku pracy, które chciałyby realizować programy outplacementowe. Program szkolenia obejmie takie zagadnienia jak: analiza lokalnego rynku pracy, metody i narzędzia outplacementu, zarządzanie projektem outplacementowym, pozyskiwanie środków na realizację projektu outplacementowego. Organizacje, które wezmą udział w szkoleniu będą mogły następnie skorzystać z bezpłatnego doradztwa z zakresu tworzenia projektów outplacementowych oraz pozyskiwania środków na ich realizację.

W celu promowania kompetencji organizacji pozarządowych jako realizatorów projektów outplacementowych zorganizowane zostaną także 3 seminaria lokalne z udziałem najaktywniejszych uczestników szkolenia, przedstawicieli lokalnych pracodawców, związków zawodowych, urzędu pracy, organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy.
Równolegle w ramach programu „Praca w Polsce” prowadzone są jakościowe i ilościowe analizy lokalnych programów promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy pod kątem adekwatności tych dokumentów do lokalnych warunków oraz okresu dekoniunktury i narastającej liczby zwalnianych pracowników. Przyglądamy się także kwestii współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Efektem analiz będzie raport zawierający rekomendacje dotyczące sprawnego tworzenia programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Program „Praca w Polsce 2009-2010” jest kontynuacją programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Bezrobocie – co robić?” również realizowanego przez FISE.
Menedżerka programu „Praca w Polsce”: Julia Koczanowicz-Chondzyńska
e-mail: jchondzynska@fise.org.pl, t: 022 537 02 00-02, m: 607 336 862

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) jest niezależną organizacją działającą nie dla zysku. Utworzona została w 1990 roku przez osoby, które w okresie PRL związane były ze środowiskiem opozycyjnym. Przez lata w Radzie Fundacji zasiadał Jacek Kuroń i Michał Boni, do dziś należy do niej Henryk Wujec.
Misją organizacji jest działanie w sposób systemowy na rzecz wzrostu zatrudnienia, w szczególności grup biernych zawodowo.

Działania Fundacji koncentrują się wokół problematyki bezrobocia, rynku pracy i zatrudnienia. Dotychczas zrealizowaliśmy ponad 100 projektów, przeszkoliliśmy blisko 7 tysięcy pracowników publicznych i prywatnych instytucji rynku pracy, wydaliśmy kilkadziesiąt publikacji z zakresu usług rynku pracy, prowadzimy portal www.bezrobocie.org.pl poświęcony tym zagadnieniom.

Stale poszukujemy nowych narzędzi aktywizacji zawodowej. Od 2005 roku animujemy dyskusje w środowisku organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej na temat rozwoju sektora ekonomii społecznej w Polsce: organizujemy debaty, targi, konferencje, szkolenia, wydaliśmy kilkadziesiąt opracowań z tego zakresu, prowadzimy portal www.ekonomiaspoleczna.pl i sekretariat Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej.
Więcej na: www.fise.org.pl