Projekt ustawy implementującej dyrektywę usługową w Sejmie

17 grudnia br. w Komisji Gospodarki odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o świadczeniu usług na terytorium RP, która ma na celu implementowanie dyrektywy usługowej do polskiego porządku prawnego.

Dyrektywa usługowa reguluje podejmowanie i wykonywanie działalności usługowej w rozumieniu art. 50 TWE oraz ma na celu zniesienie barier dotyczących podejmowania i wykonywania działalności usługowej na rynku wewnętrznym UE, urzeczywistnienie w pełni zintegrowanego rynku w dziedzinie usług i w konsekwencji wzrost gospodarczy oraz stworzenie nowych miejsc pracy.

Realizację celów dyrektywy mają zapewnić w szczególności takie rozwiązania jak:

- uproszczenie procedur administracyjnych dotyczących podejmowania i wykonywania działalności usługowej, poprzez:
 • · wprowadzenie jako zasady zakazu wymagania przez organy administracji oryginałów dokumentów, poświadczonych kopii lub poświadczonego tłumaczenia (art. 5 DU);
 •  
 • · utworzenie pojedynczych punktów kontaktowych, posiadających funkcje ewidencyjne i informacyjne (art. 6 i 7 DU);
 •  
 • · elektronizację procedur dotyczących podejmowania i wykonywania działalności usługowej oraz
 •  
 • · wprowadzenia możliwości dopełnienia wszelkich formalności, z nimi związanych poprzez pojedyncze punkty kontaktowe (art. 8);
 •  
 • · zakaz powielania wymogów (art. 5, art. 10 ust 3, art. 23 DU).
 •  
 • · uproszczenia proceduralne w zakresie reglamentacji m.in. instytucja dorozumianej zgody,
 •  
 • · obowiązek potwierdzenia przyjęcia wniosku przez organ administracji publicznej,
 •  
 • · jednokrotne przedłużenie terminu rozpatrzenia wniosku (art. 13 DU).
 •  
- likwidację lub złagodzenie barier w podejmowaniu lub prowadzeniu działalności usługowej;

Dla polskiej gospodarki właściwe i pełne wdrożenie dyrektywy usługowej miałoby potencjalnie tak przełomowe znaczenie, jak w swoim czasie wejście w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dla przedsiębiorców sfery usług, prócz wyłączonych ze stosowania dyrektywy usług finansowych, transportowych i komunalnych, oznaczałoby radykalne obniżenie administracyjnych barier wejścia na rynek, co z kolei sprzyjałoby wzrostowi konkurencji z korzyścią dla konsumentów. Korzyści mogliby także odnieść przedsiębiorcy decydujący się na podjęcie (rozszerzenie) działalności transgranicznej. Identyczne procedury obowiązujące w całym EOG sprzyjałyby eksportowi usług.

Zdaniem PKPP Lewiatan cele dyrektywy usługowej nie zostaną osiągnięte poprzez uchwalenie ustawy o działalności usługowej w brzmieniu przedłożonym do konsultacji społecznych przez Ministerstwo Gospodarki.

Projekt nie przewiduje bowiem:

1) uproszczenia procedur administracyjnych związanych z podejmowaniem i wykonywaniem działalności usługowej;

2) elektronizacji procedur administracyjnych związanych z podejmowaniem i wykonywaniem działalności usługowej;

3) uproszczeń proceduralnych w zakresie reglamentacji, ponieważ projekt nie przewiduje zmian przepisów szczególnych w tym zakresie;

4) wdrożenia sieci pojedynczych punktów kontaktowych, o czym mówi dyrektywa usługowa, a jedynie jeden punkt kontaktowy w Ministerstwie Gospodarki;

Projekt przedmiotowej ustawy jest bardzo ogólny, nie przewiduje również żadnych zmian przepisów szczególnych, za wyjątkiem jedynie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Jest to więc próba implementacji dyrektywy usługowej jedynie na poziomie horyzontalnym, nie sektorowym, co naszym zdaniem jest daleko niewystarczające. Aby uprościć procedury administracyjne związane z podejmowaniem i wykonywaniem działalności usługowej należy zmienić szereg ustaw branżowych regulujących chociażby kwestię procedur uzyskiwania pozwoleń, zezwoleń i koncesji.

Projekt ustawy jest dopiero w Sejmie, choć czas na implementację dyrektywy usługowej Polska ma do końca 2009 r. KE zwraca uwagę, iż projekt przygotowany przez resort gospodarki nie spełnia wymogów implementacji dyrektywy usługowej. Projekt ma charakter horyzontalny, a potrzebne są zmiany w szeregu innych przepisach branżowych. Niezbędne jest również uruchomienie instrumentów elektronicznych do obsługi przedsiębiorców. KE grozi, że przeciwko krajom, które będą opóźniały implementację dyrektywy usługowej zostanie uruchomiona określona procedura postępowania w przypadku naruszenia przepisów unijnych tj. skarga do ETS.