Sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych a zmiany klimatu i energii

Komisja Europejska zaapelowała 9 października 2009 r. do europejskiego sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) o przedstawienie do 2011 r. rozwiązań, które zastosowane w nim będą w celu zmniejszenia użycia energii o 20% do 2015 r.

Zużycie energii tylko przez sprzęt i usługi TIK stanowi ok. 8% zużycia energii elektrycznej w UE i jest źródłem ok. 2% emisji dwutlenku węgla. Inteligentne wykorzystanie TIK może jednak przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii w takich energochłonnych sektorach jak budownictwo, transport i logistyka, oraz do ograniczenia całkowitych emisji dwutlenku węgla o 15% do 2020 r. Komisja zaleca, by sektor TIK do 2011 r. przyjął cele w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Zwróciła się również do krajów UE o uzgodnienie do końca 2010 r. wspólnych specyfikacji dotyczących inteligentnych systemów pomiarowych.

Komisja przyjęła zalecenie, zgodnie z którym sektor TIK powinien odegrać wiodącą rolę w przechodzeniu na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę. Komisja apeluje do sektora TIK o uzgodnienie do 2010 r. wspólnych metod pomiaru zużycia energii i emisji dwutlenku węgla. Umożliwiłoby to udostępnienie bardziej wiarygodnych danych w celu uzgodnienia do końca 2011 r. ambitnych celów sektorowych w zakresie poprawy efektywności energetycznej i obniżenia poziomu emisji. Cele te powinny zakładać osiągnięcie celów UE na 2020 r. już przed końcem 2015 r.
Celem zalecenia Komisji, skierowanego do państw członkowskich UE i do sektora TIK, jest uwolnienie potencjału w zakresie poprawy efektywności energetycznej za pośrednictwem partnerstw publiczno-prywatnych podobnych to tych, które Komisja zainicjowała niedawno w odniesieniu do energooszczędnych budynków i ekologicznych samochodów, ale także za pośrednictwem partnerstw między branżą TIK a określonymi sektorami strategicznymi. Główne sektory gospodarki, w których nie wykorzystano jeszcze potencjału TIK w celu zwiększenia efektywności energetycznej, to sektory budownictwa, transportu i logistyki.

Komisja zwróciła się również do krajów UE o stosowanie rozwiązań opartych na TIK w celu poprawy efektywności energetycznej. Inteligentne sieci oraz inteligentne systemy pomiarowe mogą zwiększyć wydajność produkcji i skuteczność kontroli energii oraz usprawnić jej dystrybucję i zużycie. Państwa członkowskie UE mają czas do końca 2010 r., aby uzgodnić wspólną specyfikację dotyczącą inteligentnych systemów pomiarowych, dzięki którym konsumenci będą lepiej poinformowani i przygotowani do gospodarowania swoim zużyciem energii. Po zainstalowaniu inteligentnych systemów pomiarowych w swoich domach konsumenci będą w stanie zmniejszyć zużycie energii aż o 10 proc. Harmonogram wprowadzania inteligentnych systemów pomiarowych w europejskich gospodarstwach należy uzgodnić najpóźniej do końca 2012 r.

A oto inne przykłady ekologicznego potencjału TIK przedstawione w dokumencie przyjętym w dniu dzisiejszym przez Komisję: Jeżeli zamiast 20%. podróży służbowych w Europie zorganizowano by wideokonferencje, możliwe byłoby zmniejszenie emisji CO2 o 22 mln ton rocznie. Wprowadzenie powszechnego dostępu do sieci szerokopasmowych i wynikające z tego częstsze korzystanie przez obywateli z publicznych usług i aplikacji internetowych zmniejszyłoby zużycie energii na całym świecie o co najmniej 1-2%.
W opublikowanym w dniu dzisiejszym zaleceniu apeluje się do administracji państw członkowskich UE na szczeblach krajowym, regionalnym i lokalnym o lepsze wykorzystywanie narzędzi TIK do symulacji i modelowania w zakresie energii, w tym w trakcie szkoleń specjalistów w sektorach budownictwa, transportu i logistyki. Administracje państw członkowskich UE mogą również podnieść poziom wykorzystania energooszczędnych technologii włączając je do programów zamówień publicznych.

Zalecenie Komisji zostało przygotowane na podstawie badania opinii społecznej przeprowadzonego we wrześniu 2009 r., które potwierdziło potrzebę przyjęcia przez sektor TIK skoordynowanego podejścia w zakresie poprawy efektywności energetycznej i ekologicznej oraz które potwierdziło znaczenie podejmowania wspólnych zobowiązań do osiągnięcia wytyczonych celów.

Zalecenie KE można znaleźć pod adresem:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/energy_efficiency/

Źródło: Komisja Europejska