Spotkanie Executive Committee BUSINESSEUROPE

15 października 2009 r. odbyło się w Brukseli jesienne spotkanie Executive Committee BUSINESSEUROPE. Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan reprezentowała Anna Karaszewska, zastępca dyrektora generalnego.

Dyrektor generalny BUSINESSEUROPE Philippe’a de Bucka przedstawił raport na temat aktualnych wydarzeń politycznych na poziomie europejskim. Zwrócił on uwagę na wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego i ich wpływ na działania BUSINESSEUROPE oraz jej federacji członkowskich. Podkreślił, że aktualnie najważniejszy jest teraz proces formowania nowej Komisji Europejskiej, jej skład oraz traktat na bazie którego powstanie. Nawiązał w ten sposób do brakującej ratyfikacji traktatu z Lizbony przez Republikę Czeską i wskazał na konsekwencje przedłużania tego procesu.

Przedstawiono najważniejsze tematy w bieżącej agendzie europejskiej i międzynarodowej, którymi zajmować się będzie BUSINESSEUROPE. W kwestiach gospodarczych będą to przede wszystkim: dostęp do finansowania, reforma finansów publicznych, a także wpływ zmian kursów wymiany poszczególnych walut. Jeśli chodzi o agendę międzynarodową najbardziej aktualną sprawą jest porozumienie o wolnym handlu z Koreą, negocjacje rundy Doha WTO oraz stosunki transatlantyckie, także w kontekście udziału prezydenta Thumanna w Transatlantic Economic Council.

Najważniejsze europejskie projekty to obecnie pozwy zbiorowe, implementacja dyrektywy usługowej, kwestie dotyczące ewentualnej nowelizacji dyrektywy o pracownikach delegowanych, kolejne prace nad dyrektywą o czasie pracy, a także polityka zwalczania zmian klimatycznych i polityka energetyczna.

Uczestnicy spotkania krótko skomentowali raport odnosząc się przede wszystkim do kwestii politycznych dotyczących nowej Komisji. Nawiązano również do kwestii międzynarodowych, nawołując do podjęcia tematu zwalczania protekcjonizmu w Unii. Omówiono  strategię działań wobec projektu dyrektywy o pozwach zbiorowych w obszarze polityki konkurencji przygotowywany przez komisarz Neelie Kroes, którego publikacja nie powinna być odsunięta w celu ponownego przeanalizowania między innymi adekwatnych podstaw traktatowych.

Członkowie Executive Committee omówili priorytety BUSINESSEUROPE na okres 2010-2014 na podstawie przygotowanego projetu dokumentu programowego. W dyskusji zwrócili uwagę na szereg tematów, które powinny zostać włączone do niego, były to kwestie zielonego opodatkowania, konkurencyjności, wyzwań demograficznych, zrównoważonego wzrostu oraz odpowiedniej polityki przemysłowej. Anna Karaszewska w imieniu Lewiatana zwróciła uwagę na znaczenie Paktu Stabilności i Wzrostu oraz szybkiego powrotu do zasad pomocy publicznej jakie stosowane były przed kryzysem, a także podkreśliła znaczenie pełnej oceny wyników Strategii Lizbońskiej i bardziej skoordynowanych narzędzi wdrażania działań i reform w kolejnej strategii na lata 2010-2020.

Część dyskusji poświęcona polityce zwalczania zmian klimatycznych skoncentrowała się na stanowisku BUSINESSEUROPE wobec potencjalnego porozumienia na konferencji międzynarodowej COP15, która ma się odbyć w grudniu tego roku w Kopenhadze. W świetle informacji dotyczących poziomu zobowiązań jakie strony konferencji są gotowe przyjąć satysfakcjonujące porozumienie międzynarodowe nie jest właściwie możliwe. BUSINESSEUROPE stoi na stanowisku, że zobowiązanie Unii do ograniczenia emisji CO2 o 30% do 2020 nie może zostać przyjęte. Anna Karaszewska zaproponowała, by BUSINESSEUROPE postulowała obniżenie progu 20% z uwagi na stan europejskich gospodarek oraz sktutki jakie takie zobowiązanie wywrze na ich konkurencyjność międzynarodową. Postulat ten poparli przedstawiciele federacji holenderskiej, austriackiej, włoskiej i niemieckiej. Dyskutanci uzgodnili, że przeprowadzona zostanie ocena wyników konferencji kopenhaskiej po jej zakończeniu i wtedy zapadnie decyzja czy BUSINESSEUROPE powinno postulować o obniżenie poziomu zobowiązań ograniczenia emisji CO2 poniżej 20%. Drugą kwestią w obszarze zmian klimatycznych były instrumenty dostosowawcze nakładane na import mniej efektywnych energetycznie wytwarzanych produktów spoza granic UE. Poza francuską i grecką federacją wszyscy członkowie BUSINESSEUROPE uważają, że tego typu dodatkowe instrumenty wpłyną na ograniczenie konkurencyjności europejskiej.

Executive Committee przyjął projekt budżetu na 2010 rok zgodnie z propozycją sekretariatu, w której w składki federacji członkowskich pozostają niezmienne w porównaniu do roku 2009. Executive Committee podjął również decyzję o przyznaniu bułgarskiej federacji BIA statusu pełnego członka BUSINESSEUROPE od 1 stycznia 2010 r. Dotąd BIA była członkiem stowarzyszonym.