Sprostowanie do artykułu pt. „Spóźniona reforma oświaty”

W związku z artykułem „Spóźniona reforma oświaty" zamieszczonym w Dzienniku Gazecie Prawnej 6 lipca 2010 r. informujemy, iż zawiera on błędnie przytoczony komentarz naszego eksperta, a niektóre tezy nie zostały w pełni omówione.

PKPP Lewiatan w żadnym wypadku nie może się zgodzić z tezą, że reforma kształcenia zawodowego jest opóźniona. Podkreślamy, że to podczas obecnej kadencji kierownictwa resortu edukacji oraz Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego reforma ta nabiera konkretnych i realnych kształtów, czyniąc ją na wskroś nowoczesną i starającą się nadążać za potrzebami gospodarki i rynku pracy.
Godne podkreślenia jest, że reforma jest przygotowywana w oparciu o solidne konsultacje społeczne, w duchu dialogu. Dzięki temu proponowane przez MEN zmiany w znacznym stopniu spełniają oczekiwania pracodawców na podniesienie poziomu umiejętności absolwentów szkół zawodowych. Od kilku już lat postulujemy budowę systemu kształcenia w oparciu o tzw. model kompetencyjny - kładzenie nacisku na efekty kształcenia, a nie na sam proces nauki, czyli wyposaża ucznia w kwalifikacje, a nie samą wiedzę.


Poza powyższymi nieścisłościami wypowiedź naszego eksperta Piotra Sarneckiego została źle zacytowania. W artykule czytamy: „termin rozpoczęcia reformy szkół zawodowych to rok szkolny 2016-2017". W rzeczywistości wdrażanie reformy kształcenia zawodowego rozpocznie się w latach 2011-2012, a zakończy się w latach 2016-2017 roku.

Wdrażanie reformy rozpocznie się bowiem w latach 2011-2012, a zakończenie pełnego cyklu zmian nastąpi w 2016/2017 roku. Tym samym rok szkolny 2017/2018 będzie pierwszym, w którym wszystkie roczniki uczniów zostaną reformą objęte. To rozciągnięcie wynika wyłącznie ze specyfiki zmian w obszarze edukacji - aby zostały nimi objęte wszystkie roczniki uczniów musi minąć kilka lat cyklu edukacyjnego, a dodatkowo uczniowie i rodzice muszą wiedzieć o zmianach zanim rozpoczną naukę w danym typie szkoły.

Poniżej prezentujemy harmonogram wdrażania. 

Rok
Podejście do egzaminów
 2012 Egzaminy na dotychczasowych zasadach
2013
Egzaminy na dotychczasowych zasadach Nowe zasady (potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji)
2014
Egzaminy na dotychczasowych zasadach Nowe zasady (potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji)
2015
Egzaminy na dotychczasowych zasadach Nowe zasady (potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji)
2016
Egzaminy na dotychczasowych zasadach Nowe zasady (potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji)
2017
Nowe zasady (potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji)
2018
Nowe zasady (potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji)

Podzielamy troskę o przyszłość systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Z roku na rok jest on coraz gorzej oceniany. W jego tryby wpadają przeważnie osoby, które nie znajdują miejsca na innych etapach edukacji powodując, że jest to model negatywnego wyboru. Coraz bardziej również pogłębia się przepaść między kwalifikacjami zdobywanymi w szkolnictwie zawodowym, a rzeczywistym zapotrzebowaniem ze strony biznesu. Jednym słowem - to jest dobry czas na głęboką reformę. Cieszymy się, że możemy w niej jako pracodawcy uczestniczyć.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Warszawa, dnia 7 lipca 2010 r.