W budżecie na 2011 rok można zaoszczędzić 8,1 mld zł

Lewiatan przygotował propozycje równoważenia budżetu państwa w latach 2011-2012 oraz w dłuższej perspektywie do roku 2020.

„Lewiatan przygotował propozycje równoważenia budżetu państwa w latach 2011-2012 oraz w dłuższej perspektywie do roku 2020. Dzięki nim będzie można już w przyszłym roku dodatkowo zaoszczędzić ponad 8 mld zł, a za dziesięć lat przeszło 34 mld zł. Rząd mógłby wtedy zrezygnować z planowanej podwyżki VAT, która ma przynieść 5 mld zł. To nasza oferta. Mam nadzieję, że nie zostanie odrzucona" - powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan.

W opinii PKPP Lewiatan finanse publiczne należy równoważyć poprzez ograniczanie wydatków, poszerzenie bazy podatkowej i ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej, a nie przez podnoszenie podatków.
Ograniczenie wydatków publicznych powinno być podporządkowane długookresowej strategii rozwoju Polski. Skoro kluczowe dla utrzymania szybkiego wzrostu gospodarczego w długim okresie są: zwiększenie zatrudnienia, inwestycji i modernizacja gospodarki, to nie należy szukać oszczędności w wydatkach wspierających realizację tych celów.

Głównym źródłem oszczędności powinno być ograniczanie nieracjonalnych wydatków socjalnych, które są kosztowne, a jednocześnie osłabiają motywację do pracy. Chodzi m.in. o objęcie pracowników służb mundurowych, sędziów i prokuratorów powszechnym systemem emerytalnym, wydłużenie ustawowego wieku emerytalnego i wypłacanie rent osobom niezdolnym do pracy, a nie wszystkim niepełnosprawnym.

Lewiatan proponuje również ograniczenie świadczenia becikowego tylko do ubogich rodzin uprawnionych do zasiłku rodzinnego (oszczędności w 2011 roku wyniosą 0,2 mld zł), zmniejszenie zasiłku pogrzebowego do 2 tys. zł (1,9 mld zl) czy likwidację ulgi podatkowej na dzieci, której nie mogą wykorzystać rodziny o najniższych dochodach i przeznaczenie połowy oszczędności na wsparcie rodzin wielodzietnych (3 mld zł).

O ile podnoszenie podatków jest szkodliwe dla gospodarki, bo zmniejsza poziom prywatnych inwestycji, o tyle poszerzenie bazy podatkowej (upowszechnienie podatków), mimo iż powoduje wzrost obciążeń części podatników, jest dla gospodarki korzystne, ponieważ przyczynia się do bardziej racjonalnej alokacji kapitału. Dlatego zdaniem Lewiatana rolnicy powinni płacić podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne na takich samych zasadach jak pozostali przedsiębiorcy, a wsparcie dla najbiedniejszych mieszkańców wsi powinno trafić za pośrednictwem systemu pomocy społecznej w sposób jawny, a nie w formie ukrytej za pośrednictwem systemu ubezpieczeniowego. Trzeba również zlikwidować przywileje podatkowe dla zakładów pracy chronionej (oszczędności w 2011 roku wyniosą 0,4 mld zł) i zrównać stawki akcyzy na tytoń cięty ze stawką na papierosy oraz utrzymać minimalną stawkę akcyzy na poziomie 100 proc. (0,5 mld zł).

Dla przyspieszenia wzrostu gospodarczego niezbędne są też przedsięwzięcia, które obniżą koszty prowadzenia działalności gospodarczej i usuną bariery utrudniające racjonalną alokację zasobów pracy i kapitału. PKPP Lewiatan proponuje usprawnienie systemu stanowienia prawa, odbiurokratyzowanie gospodarki, zwiększenie sprawności instytucji publicznych obsługujących przedsiębiorców (administracji państwowej i samorządowej, sądownictwa, służby skarbowej, ZUS) oraz dokończenie prywatyzacji, w celu zmniejszenia potrzeb pożyczkowych państwa.

Gdy ograniczenie wydatków publicznych, poszerzenie bazy podatkowej, ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej zostaną przez rząd przygotowane i zaplanowane do wejścia w życie, i okaże się, że niezbędne jest czasowe zasilenie budżetu dodatkowymi przychodami, dopiero wtedy i tylko wtedy można rozmawiać o podwyżkach podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i innych opłat publicznych.

Jak uzdrowić finanse publiczne w Polsce?


Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan