Zielone światło dla odzysku osuszonych osadów ściekowych

Nowa interpretacja przepisów ustawy o odpadach, wydana przez Ministerstwo Środowiska, umożliwia przewóz wysuszonych osadów ściekowych, spełniających określone kryteria, pomiędzy województwami w celu ich termicznego przekształcania. Do tej pory służby ochrony środowiska jednoznacznie zakazywały przewozu komunalnych osadów ściekowych poza województwo, w którym zostały wytworzone. Przez ostatni rok PKPP Lewiatan współpracowała w tej sprawie z ministerstwem.

Zakaz przewozu komunalnych osadów ściekowych poza województwo, w którym zostały wytworzone stanowił poważne ograniczenie w zagospodarowaniu wysuszonych osadów na terenie kraju. Zdaniem PKPP Lewiatan, taka praktyka naruszała zasady konkurencji i wolnego rynku, gdyż ograniczała podmiotom równy dostęp do paliwa w postaci wysuszonych osadów ściekowych. Utrudniała również konkurowanie, preferując rolnicze wykorzystanie odpadów w najbliższym sąsiedztwie oczyszczalni, co nie zawsze gwarantowało najwyższy poziom ochrony środowiska.

Dotychczasowa interpretacja art. 9 ust. 3 ustawy o odpadach zamykała również dostęp do termicznych metod przekształcania osadu wielu oczyszczalniom, a tym samym ograniczała możliwości technologicznego przetwarzania osadu. Taka sytuacja w bezpośredni sposób negatywnie wpływała na stabilność warunków inwestycyjnych i gwarancję dostawy/odbioru osadów ściekowych.

Dlatego PKPP Lewiatan z dużym zadowoleniem przyjęła decyzję Ministerstwa Środowiska, która definitywnie rozstrzyga problem klasyfikacji osadów ściekowych o różnej charakterystyce i umożliwia odzysk lub unieszkodliwianie osuszonych osadów ściekowych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone.
Taki kierunek działań prowadzi do rozwoju nowoczesnych i przyjaznych środowisku metod gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi w kraju!


Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan