Czas na kobiety aktywne i przedsiębiorcze w Opolu

Konferencja Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Opolu jest kolejną z cyklu debat regionalnych poświęconych aktywności zawodowej Polek. W naszym kraju zaledwie 40% kobiet zdolnych do pracy jest aktywna zawodowo. Taka sytuacja ma negatywny wpływ na gospodarkę i musi ulec zmianie. W końcu Polki to jedne z najbardziej przedsiębiorczych kobiet w Europie.

Konieczne jest wyrównanie szans kobiet i mężczyzn w życiu publicznym oraz na rynku pracy. Tegoroczne wybory parlamentarne i samorządowe skłaniają Polki do większej aktywności i stawiania czoła współczesnym problemom - łączenie ról zawodowych z wychowawczymi, przemoc, dyskryminacja czy profilaktyka zdrowotna. Stąd pomysł na organizację debat w regionach.

W Polsce kobiety stanowią 35% menedżerów i dyrektorów, 36% przedsiębiorców (Niemcy - 28%, Szwecja - 26%). Aż 94% Polek ma co najmniej średnie wykształcenie, co plasuje nas w samej czołówce Europy. Jednak wskaźnik zatrudnienia kobiet ciągle pozostaje niski.

Pomimo tego, że kobiety są lepiej wykształcone, bardziej efektywne i pracowite są zatrudniane o wiele rzadziej niż mężczyźni. Różnice w podejściu do kobiet i mężczyzn jeszcze bardziej wyraźnie pokazuje zestawienie zarobków kobiet i mężczyzn w poszczególnych województwach.

Trudną sytuację kobiet na rynku pracy dobrze obrazuje także poniższy wykres. Wskazuje on na mniejszą aktywność zawodową kobiet posiadających dzieci. U mężczyzn te dane są odwrotne. To brak odpowiedniej liczby żłobków i przedszkoli tak negatywnie wpływa na zatrudnienie kobiet (% pracujących Polaków, 24-49 r.ż. w 2006).

Do głównych problemów kobiet na rynku pracy zaliczyć należy niewielką ilość ofert pracy skierowaną do tej grupy (np. język ogłoszeń: poszukuje się dyrektora, menedżera, kierownika, a z drugiej strony sekretarki, czy asystentki), dyskryminujące, dodatkowe pytania o sytuację rodzinną, plany prokreacyjne, oraz ciągle bardzo wyraźne różnice w zarobkach. Tzw. sfeminizowane zawody (nauczycielka, pielęgniarka) należą do najmniej płatnych. Niskie zatrudnienie kobiet powyżej 55 roku życia powoduje, że szybko rezygnują one z jakiejkolwiek aktywności zawodowej. Do tego wszystkiego problemy godzenia życia prywatnego z zawodowym, a nawet mobbing w pracy sprawiają, że sytuacja kobiet w pracy nie zmienia się na lepsze.

Obok wszystkich niepokojących sygnałów, są też i te dobre. W czasie kryzysu ekonomicznego zmniejszył się udział kobiet w bezrobociu rejestrowanym. Niestety, bezrobocie wśród kobiet ciągle przewyższa bezrobocie wśród mężczyzn.
Dlatego najpoważniejsze wyzwania na najbliższą przyszłość to:
 zwiększenie potencjału kobiet na rynku pracy oraz zarządzanie różnorodnością przyczyniają się do lepszego działania firm i osiągania przez nie lepszych wyników - firmy ze zróżnicowanym składem zarządu mają o 48% wyższy wzrost przychodów niż średnia dla danej branży (na podst. A. Wróbel w ThinkTank Kobiety, 2010). Dlatego ważne jest upowszechnienie tej wiedzy w gospodarce i administracji.
 wprowadzenie rozwiązań umożliwiających łączenie życia prywatnego i zawodowego
 wprowadzenie mechanizmów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi
 wydłużenie obecności kobiet na rynku pracy
 uelastycznienie przepisów o czasie pracy, które uwzględniają potrzeby rodziców
Te wyzwania powinny jak najszybciej stać się rzeczywistością, nie tylko ze względów społecznych, ale również gospodarczych. Polski, która chce być silną gospodarką nie stać dłużej na takie marnowanie potencjału połowy ludności.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan