Lewiatan o niekorzystnych zmianach w Funduszu Pracy

Pieniądze Funduszu Pracy, na który płacą składki przedsiębiorcy, powinny służyć przede wszystkim aktywizacji zawodowej bezrobotnych i różnym formom pomocy w znalezieniu przez nich pracy. Planowane przez rząd drastyczne ograniczenie wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu grozi, że w 2011 roku nie uda się zmniejszyć bezrobocia do 9,9 proc. - uważa PKPP Lewiatan.

W planie finansowym Funduszu Pracy w 2011 roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ma być o połowę mniej pieniędzy niż w tym roku. Po raz pierwszy od wielu lat więcej pieniędzy przeznaczy się na wypłatę zasiłków i świadczeń, niż aktywizację zawodową bezrobotnych. W porównaniu do 2010 roku wydatki na szkolenia spadną o 80 proc., na stypendia w okresie odbywania stażu o 60 proc., a na przygotowanie zawodowe dorosłych i młodzieży o prawie 30 proc. Znacznie mniej pieniędzy będzie na refundację pracodawcom kosztów tworzenia i doposażenia nowych stanowisk pracy oraz podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych. W obydwu przypadkach budżety zostały obcięte o ponad 80 proc.

„Taka struktura wydatków Funduszu Pracy w 2011 roku nie gwarantuje wypełnienia przez niego podstawowej funkcji jaką powinna być aktywizacja bezrobotnych i pomoc w znalezieniu przez nich pracy. Utrzymuje natomiast nie związane bezpośrednio z jego celami wydatki na specjalizację lekarzy, pielęgniarek i położnych czy pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych. Jedną z niewielu pozycji, w której odnotowujemy wzrost są wydatki na wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia. Trzeba postawić pytanie, czy przy takich cięciach wydatków uda się w przyszłym roku zmniejszyć bezrobocie do 9,9 proc. W 2009 roku dzięki dwa razy większym funduszom przeznaczonym na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu możliwa była aktywizacja blisko 700 000 bezrobotnych, co wpłynęło także na spadek bezrobocia. W 20011 roku będzie to trudne - mówi dr Jacek Męcina, doradca zarządu PKPP Lewiatan.

PKPP Lewiatan opowiada się docelowo za likwidacją składki na Fundusz Pracy i finansowanie świadczeń dla bezrobotnych oraz aktywnej polityki rynku pracy z budżetu państwa. Plan minimum powinien zakładać wprowadzenie zasady, że firmy przeznaczające na szkolenia pracowników co najmniej 1 proc. funduszu płac powinny opłacać na Fundusz Pracy obniżoną składkę 1,45 proc. Takie rozwiązanie jest uczciwe, bardziej efektywne i powinno zachęcać firmy do inwestowania w szkolenia pracowników.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan