Opinia Lewiatana w sprawie rezolucji o efektywności energetycznej

Pani
Profesor Lena KOLARSKA - BOBIŃSKA
Posłanka do Parlamentu Europejskiego


W dniach 13 - 16 grudnia na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego odbędzie się głosowanie Sprawozdania w sprawie przeglądu planu działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii przygotowanego przez Posła Bendt'a Bendtsen'a.

Według PKPP Lewiatan racjonalizacja zużycia energii przez odbiorców końcowych oraz wzrost efektywności energetycznej systemów wytwórczych i przesyłowych prowadzi do poprawy bezpieczeństwa energetycznego zarówno w skali globalnej jak i lokalnie a jednocześnie jest jednym z najbardziej efektywnych ekonomicznie sposobów ochrony atmosfery przed emisją gazów cieplarnianych.
Dlatego też uważamy, że Komisja Europejska oraz państwa członkowskie powinny:
• wesprzeć działania w zakresie efektywności energetycznej poprzez przeznaczenie na nią zasobów zarówno ludzkich jak i finansowych,
• włączyć „wydajność energetyczną" do celów polityki przemysłowej, klimatycznej, energetycznej, finansowej, transportowej i rozwoju regionalnego,
• dokonać oceny wdrażania, a następnie optymalizacji istniejących przepisów dotyczących efektywności energetycznej. Do tego momentu uważamy za niewskazane uchwalanie nowych regulacji w tym obszarze.

Poniżej zamieszczamy stanowisko PKPP Lewiatan, popierane przez BusinessEurope, dotyczące projektu rezolucji. Wyrażamy nadzieję, że Pani Poseł uwzględni punkt widzenia polskiego i europejskiego biznesu w trakcie głosowania nad Sprawozdaniem w Parlamencie Europejskim.
Jednocześnie chcielibyśmy wyrazić poparcie dla opinii do Sprawozdania przygotowanej przez Panią Profesor, w szczególności popieramy pkt.7 opinii dotyczący niewdrażania wiążących celów racjonalizacji zużycia energii.


Henryka Bochniarz
Prezydent
Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.


Zał. 1. Uwagi PKPP Lewiatan do sprawozdania w sprawie przeglądu planu działań na rzecz racjonalizacji zużycia energii przygotowanego przez Posła Bendt'a Bendtsen'a.

 

 

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Uwagi do sprawozdania w sprawie przeglądu planu działań na rzecz racjonalizacji zużycia energii z dnia 18.11.2010 przygotowanego przez Posła Bendt’a Bendtsen’a

 

 

Uwaga 1.  Dotyczy: lit. K i powiązanego z nią pkt. 5:

Tekst rezolucji – wersja oryginalna:

K. mając na uwadze, że w przypadku innych priorytetowych dziedzin, takich jak odnawialne źródła energii i jakość powietrza dowiedziono, że obowiązkowe wartości docelowe zapewniają na szczeblu europejskim i krajowym napęd, poczucie odpowiedzialności oraz uwagę niezbędne, aby zagwarantować odpowiedni poziom ambicji konkretnych działań politycznych oraz zaangażowanie w ich realizację;

5. wzywa UE do wyznaczenia wiążącego celu osiągnięcia efektywności energetycznej na poziomie co najmniej 20% do 2020 r., a co za tym idzie, przyspieszenia przejścia na zrównoważoną i ekologiczną gospodarkę;

Komentarz:

Wprowadzenie obligatoryjnego celu poprawy efektywności energetycznej, wiąże się z koniecznością ustalenia wiarygodnych metod i narzędzi pomiaru efektywności energetycznej. Jest to zadanie w praktyce bardzo trudne i kosztowne. Kolejną trudnością, techniczną jak i polityczną, związaną z wdrożeniem wiążącego celu w zakresie efektywności energetycznej jest ustalenie linii bazowej (business-as-usal), która będzie punktem wyjścia dla dokonywania pomiarów poprawy efektywności energetycznej. Mamy obawy, że złożoność powyższych kwestii uniemożliwi stworzenie prostego i transparentnego systemu mierzenia i monitorowania poprawy efektywności energetycznej na skalę europejską.

Jednocześnie popieramy uwagę Pani Profesor zawartą w opinii do Sprawozdania  Posła Bendtsen’a - „między regionami europejskimi występują znaczne różnice uniemożliwiające standardowe wiążące cele w zakresie racjonalizacji zużycia energii, które doprowadziłyby również do nadmiernego obciążenia szczególnie MŚP;”.

Dlatego apelujemy o głosowanie za odrzuceniem lit.K i pkt.5 projektu rezolucji.

 

Uwaga 2. Dotyczy: pkt. 20 projektu rezolucji

Tekst rezolucji – wersja oryginalna:

20. wyraża przekonanie, że należy bardziej skoncentrować się na ogólnej racjonalizacji zużycia w systemach energetycznych, zwłaszcza w celu zapobiegania stratom ciepła; w związku z tym w celu wspierania wysokowydajnej kogeneracji (CHP), mikrokogeneracji, wykorzystania energii cieplnej odzyskanej w przemyśle oraz systemów ciepłowniczych i chłodniczych domaga się przeglądu dyrektywy CHP w ramach programu prac na 2011 r., tak aby zachęcić państwa członkowskie do stworzenia stabilnych i korzystnych ram regulacyjnych przez wprowadzenie zintegrowanego planowania zapotrzebowania na energię elektryczną, cieplną i potrzebną do chłodzenia, rozważenie możliwości przyznania zakładom CHP priorytetowego dostępu do sieci energii elektrycznej, wykorzystywanie ciepła przemysłowego, propagowanie stosowania wysokowydajnej CHP oraz mikrokogeneracji i systemów ciepłowniczych w budynkach, a także zapewnienie stałego finansowania CHP, np. przez skłanianie państw członkowskich do wprowadzania zachęt finansowych;

Komentarz:

Skojarzona produkcja ciepła i energii jest w Polsce obecna zarówno w scentralizowanym ogrzewaniu, jak i przemyśle. Według Krajowej Agencji Poszanowania Energii łącznie w Polsce w skojarzeniu produkowane jest ok. 15% energii elektrycznej i ponad 75% ciepła w energetyce zawodowej i wciąż istnieje potencjał dalszego rozwoju kogeneracji w Polsce.

Według Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady – Większe oszczędności energii w Europie dzięki skojarzonemu wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła COM(2008) 771, udział energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu wyniósł w 2002 r. 14,1%, natomiast w 2006 r. 10,9% (w 2006 r. wytworzono ok. 360 TWh w jednostkach kogeneracyjnych). Dane te wskazują, że implementacja dyrektywy nie przyniosła oczekiwanego rozwoju produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji.

Dla potrzeb promocji kogeneracji Komisja Europejska powinna przygotować analizę zapotrzebowania na ciepło użytkowe w krajach członkowskich oraz analizę korzyści dla odbiorców ciepła i chłodu oraz energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach wysokosprawnej kogeneracji. Analizy powinny wskazywać najkorzystniejsze instrumenty dla rozwoju rynku użytkowników ciepła sieciowego i na ich podstawie powinna dokonać się rewizja przedmiotowej dyrektywy.

Ponadto promowanie rozwoju kogeneracji i ciepła sieciowego jest zgodne z polityką EU zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. Warto przy tym przypomnieć, że pierwotny projekt zmienianej dyrektywy o europejskim systemie handlu emisjami (EU ETS), zawierał preferencje dla kogeneracji i ciepła sieciowego zapisy: miały one otrzymać 100% bezpłatnych uprawnień, gdyż wzięto pod uwagę konieczność stymulowania dalszego rozwoju scentralizowanych systemów grzewczych. Końcowe zapisy w zmienionej Dyrektywie, mogą natomiast doprowadzić do ograniczenia, a nawet eliminacji ciepła sieciowego i tym samym dalszego rozwoju kogeneracji.

Z racji niespójnego podejścia Komisji Europejskiej do tworzonych przez nią przepisów, z jednej strony promujących kogenerację, a z drugiej hamujących jej rozwój potrzebna jest dyskusja w sprawie roli kogeneracji we Wspólnocie, a rewizja dyrektywy CHP jest do tego świetną okazją.

 

Apelujemy o głosowanie za poparciem pkt. 20

 

Uwaga 3. Dotyczy: pkt.60 projektu rezolucji

Tekst rezolucji – wersja oryginalna:

60. podkreśla potrzebę zwiększania efektywności energetycznej całego systemu transportu przez rezygnację z wysoce energochłonnych środków transportu, takich jak ciężarówki i samochody, na rzecz środków energooszczędnych, takich jak kolej, rower i spacer dla pasażerów lub kolej oraz przyjazna dla środowiska żegluga morska dla przewozów towarowych;

Komentarz:

Transport odgrywa kluczową rolę w budowaniu mobilnego i zarazem zintegrowanego społeczeństwa we Wspólnocie. Według BusinessEurope transport:

-          transport generuje 10% europejskiego PKB;

-          transport to ponad milion miejsc pracy we Unii Europejskiej;

-          30% PKB generowanego przez przemysł i rolnictwo pochodzi z transportu;

-          70% PKB generowanego przez usługi pochodzi z transportu.

PKPP Lewiatan oraz BusinessEurope popierają stworzenie bardziej zrównoważonego, efektywnego i bezpiecznego modelu transportu w Europie, jako korzystnego rozwiązania dla obywateli oraz przedsiębiorstw. W celu stworzenia polityki transportowej odpowiadającej na powyższe potrzeby, Komisja Europejska powinna bardzo ściśle współpracować z firmami, aby nie naruszyć konkurencyjności europejskiego sektora transportowego, który operuje na globalnym bardzo dynamicznym i wrażliwym rynku. Uważamy, że Komisja powinna wyjść z założenia, że różne gałęzie transportu są ze sobą komplementarne i skoncentrowane na poprawę efektywności transportu jako całości. Dlatego też, nie możemy zgodzić się na wyeliminowanie jakiejkolwiek modułu transportu, w tym drogowego, który stanowi ważny element europejskiego transportu.

Dlatego apelujemy o głosowanie za odrzuceniem pkt.60 projektu rezolucji.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan