Patent Europejski - konkluzje Rady do spraw konkurencyjności

10 grudnia 2010 r. odbyło się publiczne posiedzenie Rady do spraw konkurencyjności dotyczące utworzenia patentu europejskiego. Podczas obrad Rady, obecne na niej delegacje państw członkowskich wymieniły poglądy na temat działań, które w przyszłości mają doprowadzić do ustanowienia jednolitego europejskiego systemu patentowego.

Poruszona została kwestia zainicjowania tzw. wzmocnionej współpracy między niektórymi państwami członkowskimi.
Zdecydowana większość delegacji zawnioskowała do Komisji o wystąpienie z formalną propozycją rozpoczęcia wzmocnioną współpracy. W związku z tym Komisja zapowiedziała złożenie takiej propozycji 14 grudnia 2010 r. Zdaniem większości delegacji, zasada wzmocnionej współpracy przewidziana w Traktacie Unii Europejskiej stanowi jedyną opcję dla utworzenia jednolitego systemu europejskiego.
Przeciwko idei wzmocnionej współpracy zdecydowanie wystąpiły delegacje Włoch oraz Hiszpanii, argumentując, iż przesłanki, które uzasadniałyby rozpoczęcie tejże procedury, w chwili obecnej jeszcze nie nastąpiły. Delegacja Węgierska natomiast, która od stycznia 2011 r. obejmie prezydencję, zobowiązała się, iż w pracach nad patentem europejskim poczynione zostaną postępy, które umożliwią szybkie osiągnięcie porozumienia w przedmiotowej sprawie.
Konkludując, Prezydencja Belgijska stwierdziła, iż na chwilę obecną nie jest możliwe osiągnięcie jednomyślności w kwestii patentu europejskiego. W związku tym, część państw wyraziło zainteresowanie nad przyśpieszeniem prac nad patentem europejskim właśnie poprzez wykorzystanie zasady wzmocnionej współpracy.


Przesłanki proceduralne konieczne do rozpoczęcia wzmocnionej współpracy w zakresie patentu europejskiego:

I) Zasada wzmocnionej współpracy stanowi ostateczny środek działania, w przypadku, gdy osiągnięcie jednomyślności w określonej sprawie jest niemożliwe
II) Wniosek składają do Komisji państwa członkowskie, które chcą kontynuować prace nad inicjatywą, blokowaną na poziomie Unii - państw biorących udział we wzmocnionej współpracy musi być co najmniej dziewięć
III) Komisja ocenia o zasadności żądania i wyraża ewentualną akceptację. Następnie, Komisja przesyła Radzie propozycję do zatwierdzenia
IV) Rada podejmuje decyzję upoważniającą większością kwalifikowaną, jeżeli zgodę wyraził Parlament Europejski
V) Podjęcie decyzji upoważniającej w sprawie wzmocnionej współpracy oznacza, iż w przyszłości, w obradach Rady (wzmocnionej współpracy) mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Rady, jednak w głosowaniu biorą udział tylko członkowie Rady reprezentujący państwa członkowskie uczestniczące we wzmocnionej współpracy
VI) Zasada wzmocnionej współpracy jest otwarta dla wszystkich państw członkowskich w dowolnym czasie