Zgłoś firmę do XIV edycji Konkursu „Dobroczyńca Roku”

Przypominamy o trwającym do 31 stycznia 2011 r. naborze zgłoszeń do XIV edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku". Mogą w nim wziąć udział firmy i fundacje utworzone przez firmy, które angażują się w przedsięwzięcia o charakterze społecznym oraz współpracują przy ich realizacji z organizacjami pozarządowymi. Zgłoszenia do Konkursu można dokonać poprzez wypełnienie wniosku elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej Konkursu www.dobroczyncaroku.pl, oraz poprzez nadesłanie zgłoszenia w formie papierowej, na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa, z dopiskiem „Dobroczyńca Roku", do 31 stycznia 2011 roku.

Celem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku" jest promocja idei społecznego zaangażowania firm oraz najlepszych przykładów projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa samodzielnie i we współpracy z organizacjami pozarządowymi. W tym roku już po raz czternasty najbardziej aktywne firmy zostaną nagrodzone za szczególnie wyróżniające się działania z zakresu społecznego zaangażowania biznesu.

Dodatkowo, w odpowiedzi na rosnącą popularność programów wolontariatu pracowniczego
w Polsce oraz nawiązując do przypadającego na 2011 rok Europejskiego Roku Wolontariatu i Prezydencji Polski w UE, „Dobroczyńca Roku" wprowadza nową kategorię - „Program wolontariatu pracowniczego". Kategoria ta umożliwi wyłonienie najlepszego organizatora wolontariatu pracowniczego w Polsce oraz przyczyni się do popularyzacji idei takiego wolontariatu. Poprzez tę kategorię Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, organizator Konkursu, pragnie przedstawić wartościowe akcje wolontarystyczne oraz zaprezentować ciekawe sylwetki pracowników-wolontariuszy.
W kategorii „Program wolontariatu pracowniczego" mogą być zgłaszane przedsiębiorstwa prywatne i państwowe oraz fundacje utworzone przez firmy, organizatorzy autorskich programów wolontariatu pracowniczego, realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zgłoszeń dokonują pracownicy-wolontariusze, uczestnicy programu wolontariatu pracowniczego w nominowanej firmie lub fundacji firmy.

Ponadto, do czternastej edycji Konkursu firmy mogą być zgłaszane w trzech dotychczasowych kategoriach:

1. „Współpraca firmy z organizacją pozarządową" - firmę zgłasza organizacja pozarządowa -fundacja lub stowarzyszenie.
2. „Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy" - firmy samodzielnie zgłaszają swoją kandydaturę.
3. „Lokalny wymiar społecznego zaangażowania firmy" - do konkursu zgłoszone mogą być firmy realizujące działania pro bono na rzecz lokalnej społeczności. W tej kategorii kandydatury zgłaszają organizacje należące do sieci Lokalnych Organizacji Grantowych oraz ich bezpośredni beneficjenci, będący organizacjami pozarządowymi.

Wnioski przesłane do Konkursu będą oceniane przez ekspertów w dziedzinie społecznego zaangażowania biznesu, a następnie rozpatrywane przez Kapitułę, której członkami są w tym roku:
• Henryka Bochniarz z PKPP Lewiatan,
• Jerzy Karwelis z „Forbes",
• Jerzy Koźmiński z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
• Roman Młodkowski z TVN CNBC Biznes,
• Zbigniew Niemczycki z Polskiej Rady Biznesu,
• Anna Potocka z Business Centre Club,
• Maciej Owczarek z ENEA S.A.,
• Paweł Ławiński z Gazety Wyborczej,
• Grzegorz Kiszluk z Magazynu Brief.

Dodatkowo laureatów w kategorii „Współpraca firmy z organizacją pozarządową" oraz „Program wolontariatu pracowniczego" wybierze publiczność w powszechnym głosowaniu internetowym, które zostanie przeprowadzone w kwietniu 2011 roku. Uroczyste ogłoszenie zwycięzców nastąpi na Gali Finałowej Konkursu w maju 2011 roku.


Darczyńcą tegorocznej edycji konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
Partnerem głównym konkursu jest ENEA S.A.
Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa firma Ernst & Young.
Patronat medialny nad Konkursem objęli: portal organizacji pozarządowych ngo.pl, portal CSRinfo, serwisy Gazety Wyborczej Wyborcza.biz i Wyborcza.pl, miesięcznik Forbes, magazyn Brief, telewizja TVN CNBC Biznes. Konkurs wspiera Stowarzyszenie Gazet Lokalnych.
Strategię działań media relations konkursu opracowała i realizuje agencja MG Network.
Partnerami czternastej edycji Konkursu są Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan", Business Centre Club oraz Polska Rada Biznesu.