Apel Lewiatana w sprawie patentu UE

Lewiatan apeluje do rządu polskiego o niepopieranie mechanizmu wzmocnionej współpracy w zakresie patentu Unii Europejskiej, jako rozwiązania niekorzystnego dla rynku wewnętrznego, polskiej gospodarki i polskich firm.

W pełni zgadzamy się, że wprowadzenie jednolitego systemu patentu UE jest bardzo ważne dla wszystkich krajów członkowskich, w tym polskiej gospodarki i polskich firm. Popieramy tę ideę, ale chcemy równocześnie, aby rozwiązania w ramach nowego systemu patentowego nie zaburzały konkurencji na rynku wewnętrznym i dawały szansę na rozwój innowacyjności, a nie hamowały jej rozwój.

Dlatego uważamy, że zastosowanie wzmocnionej współpracy stworzy jedynie rozwiązanie dla powstania "Europy dwóch prędkości", co narusza naszym zdaniem zasadę solidarności, a także zasadę równości. Może grozić również fragmentaryzacją systemu prawnego Unii w obszarze rynku wewnętrznego oraz jego indywidualizacją.
Z prośbą o uruchomienie wzmocnionej współpracy do Komisarza Michela Bariera zwróciły się rządy Szwecji, Finlandii, Danii, Estonii, Francji, Niemiec, Słowenii, Holandii, Litwy, Luksemburga argumentując, iż od przedłożenia przez Komisję Europejską pierwszej propozycji w zakresie patentu wspólnotowego minęło już dziesięć lat i nie widać możliwości osiągnięcia kompromisu w tej sprawie w ramach Rady.

Zgadzamy się z argumentacją ww. państw, iż należy dołożyć wszelkich starań, aby doprowadzić do stworzenia w Unii Europejskiej jednolitego systemu patentów, ale system taki powinien być zrównoważony, niedyskryminujący i korzystny dla wszystkich użytkowników systemu patentowego. Powinien być rozwiązaniem uwzględniającym interesy całego europejskiego biznesu i redukującym koszty dla wszystkich uczestników systemu patentowego.

Proponowana przez ww. kraje wzmocniona współpraca ma być budowana na bazie propozycji Komisji Europejskiej, opartej na koncepcji trzech języków (angielski, francuski i niemiecki do wyboru) jako języków oficjalnych patentu UE. Koncepcja ta dyskryminuje część krajów członkowskich, w tym Polskę. Pozwala ona na redukcję kosztów firmom patentującym, nie bierze jednak pod uwagę pozostałych uczestników systemu patentowego, jakimi są właśnie polskie firmy, a tym samym zamiast wzmacniać wspólny rynek, tworzy na nim podziały.

PKPP Lewiatan uważa, iż system patentu UE powinien być oparty na jednym języku - języku angielskim. Jednak wariantem w pełni akceptowalnym jest także system oparty o trzy języki, w którym zawsze dostępna będzie wersja w języku angielskim z mocą wiążącą takiego tłumaczenia.

Uważamy, iż Komisja powinna kontynuować prace nad reżimem językowym systemu patentu Unii Europejskiej do czasu aż powstanie rozwiązanie korzystne dla wszystkich członków UE, wykorzystując zwykłe mechanizmy traktatowe, a nie mechanizm wzmocnionej współpracy. Celem wzmocnionej współpracy powinien być impuls do dalszej pogłębionej integracji, nie zaś pogłębianie istniejących różnic między członkami UE.

W dniu 10.12.2010 r. podczas Rady ds. Konkurencyjności w Brukseli odbędzie się bardzo ważna z punktu widzenia polskiej gospodarki oraz polskiego biznesu dyskusja nt. uruchomienia procedury wzmocnionej współpracy w zakresie patentu Unii Europejskiej.

PKPP Lewiatan apeluje do rządu polskiego o niepopieranie mechanizmu wzmocnionej współpracy w zakresie patentu UE i opowiedzenie się za dalszą pracą nad tym projektem z wykorzystaniem zwykłych mechanizmów traktatowych.