Najważniejsze wydarzenia listopadowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego

W dniach 22-25 listopada eurodeputowani zebrali się na przedostatniej w tym roku sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.

Do najważniejszych tematów poruszonych w Strasburgu należały negocjacje w sprawie budżetu UE na 2011 r., nowa unijna strategia energetyczna oraz zbliżająca się konferencja w Cancun w sprawie zmiany klimatu. Europosłowie zgodzili się również na zaostrzenie przepisów ws. informowania o lekach na receptę oraz wymogów bezpieczeństwa produktów elektrycznych i elektronicznych.

Podtrzymanie stanowiska PE w sprawie budżetu UE na 2011 r.
Dyskutując na temat patowej sytuacji w związku z trwającymi negocjacjami budżetu UE na 2011 r., eurodeputowani wyrazili gotowość do zawarcia porozumienia z Radą UE i Komisją Europejską, przy zachowaniu proponowanych przez Radę wydatków. Ponadto, w przyjętej rezolucji uwarunkowano osiągnięcie porozumienia od zgody państw członkowskich na uelastycznienie budżetu i przeprowadzenie rzetelnej debaty nt. zasobów własnych UE oraz od uwzględnienia udziału PE w procesie negocjowania nowych wieloletnich ram finansowych. Aby zapobiec konieczności tworzenia tzw. prowizorium budżetowego opartego na wydatkach z roku 2010, instytucje UE wznowią negocjacje w grudniu br.

Strategia energetyczna UE na lata 2010-2020
Zdecydowaną większością głosów przyjęto sprawozdanie „W kierunku nowej strategii energetycznej dla Europy na lata 2010-2020" autorstwa posłanki Leny Kolarskiej-Bobińskiej (EPP). W dokumencie podkreślono, że wydajność energetyczna i energooszczędność powinny być kluczowymi priorytetami każdej przyszłej strategii. Wśród priorytetów znalazły się również: pełne wdrożenie obecnego prawa, promocja projektów energetycznych i wzmocnienie zewnętrznej polityki energetycznej UE. Rezolucja zakłada też, że przyszła strategia energetyczna powinna dążyć do utworzenia wspólnego rynku energetycznego, zadbania o bezpieczeństwo złóż i osiągnięcia niewygórowanych cen za energię dla wszystkich konsumentów.

Stanowisko PE na zbliżające się międzynarodowe negocjacje klimatyczne w Cancun
Europosłowie przyjęli rezolucję na temat międzynarodowej konferencji w sprawie zmiany klimatu w Cancun (29 listopada-10 grudnia). Zgodnie z treścią dokumentu, podwyższenie w Unii celu redukcji emisji gazów cieplarnianych z obecnych 20% do 30% do roku 2020 leży w jej własnym interesie - niezależnie od wyniku międzynarodowych negocjacji klimatycznych. Rezolucję przyjęto niewielką większością głosów (292 głosy „za", 274 - „przeciw", 38 posłów wstrzymało się od głosu). W stanowisku mowa jest również o potrzebie chronienia lasów oraz zobowiązania do udzielenia krajom rozwijającym się pomocy w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.

Nowy system nadzoru rynków finansowych wpisany do unijnego prawa
Przewodniczący PE, Jerzy Buzek oraz belgijski sekretarz stanu do spraw europejskich, Olivier Chastel, formalnie podpisali pakiet przepisów dotyczący europejskiego nadzoru finansowego, który ustanawia nowe organy nadzorujące sektor bankowości, papierów wartościowych oraz ubezpieczeń. Organy powinny być w pełni operacyjne do 2011 r.

Zaostrzone przepisy informowania o lekach sprzedawanych na receptę
Europosłowie przyjęli przepisy zaostrzające unijne zasady informowania pacjentów o lekach przepisywanych na receptę. W przyjętych sprawozdaniach sprecyzowano m.in. prawa i obowiązki firm farmaceutycznych oraz państw członkowskich w zakresie publikowania informacji. Uznano, że firmy farmaceutyczne są zobowiązane do publicznego udostępnienia podstawowych danych dotyczących leków, takich jak charakterystyka produktu, etykieta i ulotka dołączona do opakowania oraz ogólnie dostępna wersja sprawozdania z jego oceny sporządzonego przez właściwe organy.

Zwiększone wymogi bezpieczeństwa produktów elektrycznych i elektronicznych
Parlament Europejski zadecydował o podwyższeniu standardów bezpieczeństwa dla elektrycznych oraz elektronicznych urządzeń sprzedawanych w UE. Zatwierdzono tym samym zawarte niedawno porozumienie między Radą UE a PE dot. aktualizacji istniejącej legislacji ws. ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych we wspomnianych urządzeniach. Zgodnie z nowymi zasadami, sprzęt elektroniczny nie będzie mógł zawierać toksycznych substancji, przy czym zwiększono również zakres przedmiotowy przepisów. Przewidziano też możliwość dokonania w przyszłości przeglądu przepisów, co może doprowadzić do dodania kolejnych substancji do obecnej tzw. „czarnej listy" zakazanych substancji.

Postulat przedłużenia wspierania kopalń węgla do 2018 roku
W przyjętej rezolucji eurodeputowani wezwali do przesunięcia terminu zamknięcia nierentownych kopalń w UE na 31 grudnia 2018 roku, czyli o 4 lata później niż proponuje Komisja Europejska. Europosłowie uzasadniają swoją decyzję tym, że zamknięcie niekonkurencyjnych kopalń węgla kamiennego nie przyczyni się do redukcji emisji dwutlenku węgla, wywoła natomiast poważne konsekwencje społeczne. Parlament ma w tej sprawie jedynie prawo do wyrażenia własnej opinii, ale przyjęcie rezolucji przy dużej większości głosów jest politycznym sygnałem dla Rady UE, która ma podjąć odpowiednią decyzję 10 grudnia.

Inne sprawy
Eurodeputowani przyjęli rezolucję ws. umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA), uznając jej wynegocjowanie za krok we właściwym kierunku, zastrzegając jednak, że nie powinna mieć żadnego wplywu na podstawowe prawa i istniejącą legislację unijną. W rezolucji nt. sytuacji w Ukrainie wyrażono niepokój z powodu niedawnych wydarzeń, świadczących o podważaniu zasad demokracji w tym kraju. Ponadto, eurodeputowani zgodzili się na uczestnictwo Mołdawii w wybranych unijnych programach, mających na celu wspieranie reform i modernizacji tego kraju oraz poparli udzielenie Irlandii pomocy finansowej z Funduszu Solidarności w związku z powodziami, jakie niedawno wystąpiły na jej obszarze.


Źródło: Parlament Europejski