Aktualności z Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych

Z satysfakcją informujemy, iż z dniem 1.10.2010 roku Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych im. Cyryla Ratajskiego w partnerstwie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu rozpoczął realizację rocznego projektu współfinansowanego z poddziałania 8.1.3 POKL pt. „FLEXCORE - wielopłaszczyznowa promocja elastycznego rozwoju zawodowego w oparciu o ideę Flexicurity w Wielkopolsce". Wartość dofinansowania wynosi 518 400 PLN.

Informacje o projekcie
Współczesny tryb życia i pracy w Wielkopolsce podlega gwałtownym zmianom. Główne przyczyny tych zmian to pogłębiający się proces integracji gospodarczej UE i globalizacji, rozwój nowych technologii (zwłaszcza IT), starzenie się społeczeństwa oraz pogłębiająca się segmentacja rynków pracy. Te procesy powodują, że z punktu widzenia zabezpieczenia społecznego na rynku pracy tworzą się 2 grupy pracowników: pracownicy dobrze zabezpieczeni i pracownicy niezabezpieczeni (pracownicy posiadający stabilne zatrudnienie i pracownicy nieposiadający takiego zatrudnienia). W grupie drugiej przeważają coraz częściej kobiety, osoby młode (absolwenci), osoby starsze i imigranci. Strategia lizbońska w zakresie wzrostu „dobrych" miejsc pracy wymaga podniesienia elastyczności i mobilności przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom - stąd właśnie pojęcie Flexicurity stanowiące złożenie 2 wyrazów Flexibility (elastyczność) i Security (bezpieczeństwo).

Z badań Komisji Europejskiej wynika, że pracownikom coraz częściej nie jest potrzebna pewność utrzymania konkretnego miejsca pracy, lecz pewność zatrudnienia w ogóle, ponieważ coraz mniej osób pozostaje w tym samym miejscu pracy przez całe życie. Niezbędne jest zatem tworzenie elastycznych warunków umożliwiających optymalny rozwój zdolności pracowników, elastyczną organizację czasu pracy (bardziej zorientowaną na zadania), szybkie przyswajanie wiedzy z wykorzystaniem usług elektronicznych i opanowanie nowych umiejętności oraz godzenie życia zawodowego z życiem prywatnym. Warto podkreślić, że bezpieczeństwo w tym kontekście nie polega więc na utrzymaniu aktualnie zajmowanego stanowiska, lecz na wyposażeniu ludzi w takie umiejętności, które umożliwią rozwój zawodowy, znalezienie innej pracy lub założenie własnej firmy.

Przedsiębiorstwa, a szczególnie MŚP, muszą mieć możliwość dostosowania swoich zasobów ludzkich do zmian warunków gospodarczych. By zwiększyć poziom innowacyjności i konkurencyjności, firmy powinny mieć możliwość zatrudniania pracowników, których kwalifikacje, wydajność i elastyczność lepiej odpowiadają ich potrzebom. Elastyczne zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie wszechobecnej transparentności wymaga od pracodawców większej wrażliwości na kwestie społeczne i zastosowania metodyk CSR (Corporate Social Responsibility - społeczna odpowiedzialność firmy) czy zastosowania w praktyce idei zarządzania różnorodnością. Obie metody mają coraz większy wpływ na efektywność samego przedsiębiorstwa poprzez lepszą motywację pracowników oraz wzmocnienie wizerunku firmy. Rolą pracodawcy jest nie tylko podnoszenie kwalifikacji pracowników, ale również wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności, które dadzą im większe szanse rozwoju po zakończeniu współpracy.

Głównym celem projektu jest promocja idei Flexicurity w Wielkopolsce.

Cele szczegółowe to:
1.Promocja idei zarządzania różnorodnością z wykorzystaniem metody Open innovation w firmie (wiedzę niezbędną do rozwoju firmy pozyskuje się nie tylko w oparciu o własne zasoby, ale również ze źródeł zewnętrznych) umożliwiającej lepsze wykorzystanie potencjału pracowniczego oraz wzmocnienie wizerunku marki na rynku.
2.Promocja strategii uczenia się przez całe życie i wykorzystywania w praktyce nowoczesnych narzędzi ułatwiających przyswajanie wiedzy w celu zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników.
3.Wzmacnianie lokalnej współpracy i partnerstwa instytucji rynku pracy poprzez stworzenie sieci współpracy.
4.Promocja samozatrudnienia i przedsiębiorczości jako bezpiecznej metody rozwoju zawodowego w gospodarce opartej na wiedzy (w ramach aktywnej polityki rynku pracy).
5.Informowanie o instrumentach zabezpieczenia społecznego zapewniających wsparcie dochodów, sprzyjające zatrudnieniu i ułatwiające mobilność na rynku pracy.
6.Promocja społecznej odpowiedzialności firm (CSR) i zestawu narzędzi do wzmocnienia transparentnego wizerunku firmy oraz niwelowania generowanych kosztów społecznych.

Powyższe cele będą realizowane poprzez kwartalne spotkania otwarte i miesięczne specjalistyczne warsztaty dla pracowników i pracodawców.
Główną grupą docelową w projekcie są pracownicy i pracodawcy w kontekście budowy elastycznych stanowisk pracy i bezpieczeństwa opartego na wiedzy i kreatywności.

Bardzo istotną grupą będą tutaj stanowić osoby o niższym stopniu zabezpieczenia społecznego tj. absolwenci uczelni. Wobec coraz większych wyzwań związanych z dyfuzją obiegu informacji oraz znaczenia instrumentów zabezpieczenia społecznego coraz większego znaczenia w promocji idei flexicurity odgrywają pozostałe jednostki i instytucje rynku pracy - uczestnicy otwartej części spotkań w ramach projektu tj. przedstawiciele:
-związki zawodowe,
-jednostki samorządu terytorialnego,
-instytucje rynku pracy,
-społeczność lokalna,
-organizacje pozarządowe.

Jednym z podstawowych działań podejmowanych w ramach projektu będzie uświadomienie przedsiębiorcom długofalowych korzyści wynikających z przyjęcia odpowiedzialnego społecznie stylu zarządzania. Analizy sensoryczne relacji z bliższym i dalszym otoczeniem pozwalają na właściwą ocenę pełnionej przez nich w społeczeństwie funkcji. Działania projektowe zmierzają również do wykazania roli zasobów ludzkich w rozwoju firmy oraz innowacyjności branżowej i regionalnej. Lepsze kadry dają możliwość szybszego rozwoju zatrudniających je firm, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, pomagają osiągnąć firmie jak najlepszą pozycję rynkową. Jednocześnie wykształcone kadry w regionie przyciągają nowych inwestorów, podnosząc poziom konkurencyjności całego regionu.

• Spotkania otwarte
Pierwsze spotkanie otwarte ma zapoznać uczestników z modelem Flexicurity, jego genezą, przykładami i możliwościami zastosowania w praktyce. Zostanie również poruszony i rozwinięty temat elastycznych form zatrudnienia, ich potencjału, korzyści i zagrożeń związanych z wdrożeniem. Wiedza dostarczona podczas wykładów prowadzonych przez ekspertów z danej dziedziny zostanie wzbogacona o możliwość dyskusji na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w kontekście idei elastyczności zatrudnienia.

• Warsztaty
Pierwszy warsztat poświęcony będzie elastycznym formom zatrudnienia od strony prawnej. Poprzez ćwiczenia na poszczególnych rodzajach umów, uczestnicy przyjrzą się wszystkim formom zatrudnienia, poznają ich charakter, różnice oraz dopasowanie do konkretnych stanowisk. Wiedza przekazana podczas warsztatu skierowana jest zarówno do pracodawców, jak i pracowników.

• Kalendarium
Spotkanie otwarte
14 grudnia 2011
22 marca 2011 - Jarocin
14 czerwca 2011 - Konin

Warsztat
16 grudnia 2010
27 stycznia 2011
24 lutego 2011
24 marca 2011- Jarocin
14 kwietnia 2011
12 maja 2011
16 czerwca 2011- Konin
1 lipca 2011
30 sierpnia 2011
6 września 2011

Konferencja podsumowująca - 22 września 2011
• Kontakt
Agnieszka Kiełbik
Koordynator Projektu FLEXCORE
tel kom. 506 787 705
a.kielbik@wzpp.org.pl


Marta Ratajska
Asystentka Projektu FLEXCORE
tel kom. 505 477 743
info@wzpp.org.pl