Jak rozwijać e-społeczeństwo?

W rozmaitych rankingach oceniających stopień rozwoju e-społeczeństwa Polska często zajmuje dalekie pozycje. Sytuacja w naszym kraju nie jest jednak aż tak zła - to zasadniczy wniosek z konferencji zorganizowanej 30 czerwca br. przez Polski Związek Pracodawców Prywatnych Informatyki i Telekomunikacji, członka PKPP Lewiatan.O tym, że mamy sukcesy w tej dziedzinie świadczą między innymi wręczone podczas konferencji nagrody new@poland.

Konferencja została zorganizowana przez należący do PKPP Lewiatan Polski Związek Pracodawców Prywatnych Informatyki i Telekomunikacji (PZPPIiT), we współpracy ze Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetem Warszawskim i Szkołą Główną Handlową. Instytucje te stworzyły wspólnie obserwatorium new@poland, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy oraz społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Efekt swoich analiz obserwatorium przedstawia w dorocznym raporcie zawierającym ocenę postępów rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, przegląd najlepszych praktyk oraz monitoring głównych barier rozwoju w Polsce społeczeństwa informacyjnego. W tym roku zespół obserwatorium new@poland podważa wyniki wybranych badań i rankingów lokujących Polskę na bardzo odległych pozycjach. Obserwatorium podjęło także nową próbę oceny szans i zagrożeń realizacji w Polsce wizji społeczeństwa informacyjnego. Do najważniejszych atutów Polski zespół obserwatorium zalicza przyzwoity poziom wykształcenia społeczeństwa, wysoki odsetek studiującej młodzieży i brak istotnych barier kulturowych. Te właśnie czynniki powinny stać się obiektem szczególnego zainteresowania ze strony rządzących. Inwestycje w oświatę i naukę zawsze są opłacalne - pokazuje to spektakularny sukces Finlandii w ostatnich dwóch dekadach.

Cristiano Pinzauti, prezes PZPPIiT i wiceprezydent PKPP Lewiatan podkreślał w trakcie konferencji, że „w sytuacji, kiedy centra produkcyjne światowej gospodarki lokują się w Azji, Indiach i w innych rejonach świata dysponujących tanią siłę roboczą, kluczem do globalnej konkurencyjności Europy jest rozwój e-społeczeństwa".

Wtórował mu prof. Witold Orłowski, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i współprzewodniczący inicjatywy new@poland, który akcentował, że „Jeśli chcemy doczekać Polski zamożnej, konkurencyjnej i nowoczesnej, musimy dokonać przełomu w zakresie otwartości społeczeństwa na nowe technologie oraz zainteresowania firm rozwojem opartym na wiedzy. Wymaga to nowych form współdziałania instytucji państwa ze środowiskami biznesu, a także zdecydowanie bardziej skutecznych programów edukacyjnych adresowanych do uczniów i dorosłych".

Nagroda new@poland jest drugą częścią inicjatywy new@poland i została ustanowiona przez Polski Związek Pracodawców Prywatnych Informatyki i Telekomunikacji oraz Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej. Patronem Honorowym jest prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nagroda promuje działania służące rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

Za rok 20010 jury nagrody new@poland przyznało ją w dwóch z trzech kategorii:
• Nagrodę new@poland w kategorii „e-społeczeństwo" otrzymała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie za projekt pt.: „e-senior w gminie Nysa".
• Nagroda new@poland w kategorii „nowa gospodarka" została przyznana firmie Miasteczko Multimedialne z Nowego Sącza za projekt „Miasteczko Multimaedialne".
Jury nie przyznało nagrody w tym roku nagrody new@poland w kategorii „e-governement".

Polski Związek Pracodawców Prywatnych Informatyki i Telekomunikacji