Korzystne zmiany w ustawie refundacyjnej

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego popierają przyjętą przez Sejm ustawę o refundacji leków.

Wyrażamy pełne poparcie dla wprowadzonych jednolitych cen leków i likwidacji niejawnych rabatów. Rozwiązanie to sprzyjać będzie zwiększeniu konkurencji cenowej, której beneficjentem będzie pacjent. Dodatkowo chorzy uzyskają równy dostęp do leków w całym kraju.

Sejm usunął zapis o 3 proc. podatku obrotowym nakładanym na wytwórców leków, a także zmodyfikował system zwrotów obejmujących kwotę przekroczenia budżetu NFZ na refundację leków, zobowiązując do zwrotu tej kwoty NFZ i wytwórców.

Ponadto, słusznie przyjęto stopniowe zmniejszanie marży hurtowej co zapobiegnie perturbacjom na rynku leków.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego