Wdrożymy strategiczny CSR w 10 firmach - zgłoszenia do końca października br.

Chcesz lepiej zrozumieć interesariuszy i zarządzać ich oczekiwaniami w sposób wspierający Twój biznes? Zapraszamy do udziału w projekcie!

Myślisz o wdrożeniu strategii społecznej odpowiedzialności, ale nie wiesz, jak się do niej zabrać?

PKPP Lewiatan i Deloitte zapraszają do nieodpłatnej współpracy, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i z udziałem naszych najlepszych ekspertów a wszystko to w ramach projektu: "Promocja zaangażowania przedsiębiorstw w budowę kapitału społecznego w Polsce poprzez wykorzystanie narzędzi CSR" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Współpraca z każdą z zakwalifikowanych firm będzie nieodpłatna i potrwa 2 lata. Współpraca stanowi pomoc publiczną o charakterze pomocy de minimis w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 40).

Prace podzielone zostaną na trzy etapy. W ramach pierwszego z nich w ciągu 5 miesięcy zbudowana zostanie wspólnie z Państwem podstawa do inicjowania dialogu z interesariuszami, wypracowane zostaną założenia strategiczne w obszarze CSR i wytyczone główne kierunki działań Spółek w tym obszarze. Szczegółowy zakres pracy obejmie:

1. Analizę sytuacji wyjściowej w firmie przy wykorzystaniu Modelu Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa, której efektem będzie raport podsumowujący dotychczas podejmowane działania z zakresu społecznej odpowiedzialności oraz oceniający stan zaawansowania Spółki.

2. Opracowanie mapy kluczowych interesariuszy, zdefiniowanie optymalnych form prowadzenia dialogu z każdą z grup oraz zaplanowanie w czasie konkretnych działań. Priorytetem w procesie planowania procesu dialogu będzie dążenie do zidentyfikowania najważniejszych oczekiwań i potrzeb interesariuszy, a także określenie hierarchii ich ważności, celem wypracowania wstępnych, strategicznych kierunków aktywności społecznie odpowiedzialnej.

3. Przeprowadzenie warsztatów strategicznych z udziałem kadry zarządzającej, w trakcie których:

a) zaprezentowane zostaną rezultaty dotychczas podjętych działań,
b) Spółka sprecyzuje swoje aspiracje dotyczące różnych obszarów CSR,
c) określone zostaną strategiczne kierunki oraz obszary zaangażowania społecznego,
d) wspólnie sformułowane zostaną propozycje konkretnych działań CSR,
e) zdefiniowana zostanie finalna lista zasad oraz form prowadzenia dialogu z interesariuszami celem zapewnienia skutecznej realizacji założeń strategicznych.

Po upływie roku od momentu zrealizowania powyższych prac, zorganizowana zostanie z udziałem Spółki kolejna sesja warsztatowa. Jej celem będzie dokonanie wstępnej oceny podjętych działań, a w szczególności formy i rezultatów prowadzonego dialogu z interesariuszami (trafności i skuteczności rozwiązań przyjętych z wykorzystaniem dedykowanego do tego celu narzędzia). Efektem końcowym warsztatu będzie przeznaczony dla Spółki raport stanowiący podsumowanie zrealizowanych inicjatyw (działań, aktywności komunikacyjnych, wykorzystywanych form dialogu), formułujący syntetyczną ocenę oraz rekomendacje dotyczące dalszych działań.
Ostatni etap współpracy będzie miał miejsce po dwóch latach, kiedy to przeprowadzimy warsztaty podsumowujące wdrażanie strategii, których celem będzie dokonanie finalnej oceny jakości i skuteczności przyjętych rozwiązań oraz podjętych działań. Podobnie jak w poprzednim przypadku efektem warsztatu będzie raport uwzględniający końcową ocenę oraz zalecenia na przyszłość.

Dodatkowo, w trakcie naszej współpracy Spółka będzie mogła dwukrotnie skorzystać z konsultacji, które odbędą się w Państwa siedzibie.
Korzyści ze współpracy:
Dlaczego warto zgłosić chęć udziału w projekcie i rozpocząć współpracę z ekspertami ds. społecznej odpowiedzialności biznesu Deloitte i PKPP Lewiatan? Dzięki naszej współpracy wypracujemy wspólnie (bezpłatnie):

  • Kompleksową analizę działań dotychczas podejmowanych.
  • Mapę kluczowych interesariuszy z określeniem optymalnych form dialogu z każdą

z nich.

  • Założenia strategiczne w obszarze odpowiedzialności społecznej, wspierające realizację celów biznesowych Spółki oraz odpowiadające na oczekiwania najważniejszych interesariuszy.
  •  Szczegółowy harmonogram działań CSR, uwzględniający w szczególności dialog z udziałem najważniejszych dla Spółki interesariuszy.

Do współpracy zaprosimy 10 firm, które spełnią warunki formalne związane z ubieganiem się o pomoc de minimis oraz prześlą kompletny wniosek zgłoszeniowy.

Oceny nadesłanych aplikacji dokona Komisja składająca się z przedstawicieli PKPP Lewiatan oraz firmy Deloitte. Z uwagi na założenia projektu, w procesie podejmowania decyzji brane będą pod uwagę (poniższa kolejność jest nieprzypadkowa):


1) poziom doświadczenia firmy w obszarze CSR (przy czym promowane będą organizacje charakteryzujące się brakiem doświadczenia)
2) przedstawione w Uzasadnieniu (Załącznik 2) motywy, dla których firma chciałaby rozpocząć współpracę
3) kolejność zgłoszeń

 

Ponadto z uwagi na konieczność zapewnienia zróżnicowanego zbioru wyselekcjonowanych do współpracy firm, wybierane będą organizacje reprezentujące różne branże, lokalizacje i skale działalności.


Wszystkie informacje, zasady współpracy oraz wzory załączników .

 

 Rekrutacja do projektu trwa do końca października br.!!!