Deregulacja przyspieszy tempo wzrostu PKB

W dniach 14 i 15 listopada przebywała w Warszawie Grupa Wysokiego Szczebla ds. Obciążeń Administracyjnych, działająca przy Komisji Europejskiej. Poza wyjazdowym spotkaniem, jej członkowie wzięli udział w konferencji na temat procesu stanowienia prawa w Polsce oraz w Europie, zorganizowanej wspólnie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Gospodarki oraz PKPP Lewiatan.

Spotkania w Warszawie miały przede wszystkim na celu zwrócenie uwagi na znaczenie procesu stanowienia unijnego prawa dla znoszenia barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorstw. W momencie, gdy UE boryka się z największym od swojego powstania kryzysem finansów publicznych oraz kryzysem zaufania do idei integracji, redukcja obciążeń administracyjnych stanowi naturalne źródło oszczędności oraz sposób na poszukiwanie dodatkowych źródeł wzrostu. Ponadto, podczas spotkania w Warszawie zaprezentowano przykłady dobrych praktyk metod stanowienia prawa stosowanych w Europie, które zostaną zawarte w „Raporcie Dobrych Praktyk", przygotowywanym na zlecenie Komisji Europejskiej.

Sesję poświęconą procesowi unijnej legislacji oraz wpływowi, jaki wywiera na gospodarki państw członkowskich otworzył Przewodniczący Grupy Wysokiego Szczebla Edmund Stoiber, Wicepremier Waldemar Pawlak oraz Prezydent PKPP Lewiatan Henryka Bochniarz. Prezydent Bochniarz zwróciła uwagę, że nadmierna regulacja generuje ogromne nieuzasadnione koszty, które znacznie utrudniają rozwój przedsiębiorstwom. Do poprawy sytuacji i uniknięcia ciężaru wynikającego z przepisów UE powinna doprowadzić m.in. lepsza komunikacja między unijnymi instytucjami w trakcie kreowania przez nie nowego prawa, a także prowadzenie przez nie skutecznego dialogu z rządami krajowymi oraz obywatelami i przedsiębiorcami (potrzeba przejrzystego systemu konsultacji). Prezydent Bochniarz podkreśliła również wielkie znaczenie wymiany najlepszych praktyk w obszarze wdrażania przez poszczególne kraje unijnych przepisów w sposób jak najmniej uciążliwy dla przedsiębiorców. Odnosząc się do polskiego systemu stanowienia prawa, przyznała że „istnieje konieczność jego zmiany, gdyż bez tego wszystkie działania deregulacyjne nie przyniosą spodziewanych skutków". „Marzy mi się, aby nowy parlament zmniejszył liczbę ustaw" - powiedziała prezydent PKPP Lewiatan.
Edmund Stoiber, przewodniczący High Level Group on Administrative Burdens stwierdził, że w UE jest dużo obciążeń administracyjnych, z którymi trzeba walczyć. „Do końca 2012 roku chcemy zredukować koszty biurokracji o 25%, chociaż osiągnięcie tego celu będzie bardzo trudne" - dodał. Poinformował, że Grupa przyjęła do tej pory ponad 30 opinii zawierających ponad 300 propozycji redukcji ciężaru administracyjnego dla biznesu. Zachęca przy tym krajowych decydentów oraz organizacje pozarządowe do podejmowania dyskusji na temat jakości unijnych przepisów, tak aby skłonić instytucje UE do większej niż obecnie przejrzystości w tym zakresie.
Grupę Wysokiego Szczebla ds. Obciążeń Administracyjnych, której przewodniczy Edmund Stoiber - były premier Bawarii, powołano w 2008 r. Ma ona na celu wspieranie planu Komisji Europejskiej zredukowania do 2012 r. kosztów administracyjnych generowanych przez unijne prawo o 25%. Licząca 15 osób Grupa pomaga KE w przeglądzie unijnych przepisów i wskazuje te, które w sposób nieuzasadniony zwiększają koszty administracyjne w gospodarce. W ubiegłym roku do udziału w pracach Grupy została zaproszona dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan i członkini Rady Gospodarczej.
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan