Uwagi PKPP Lewiatan do projektu Decyzji KE zmieniającej Decyzję 2000/532/WE

PKPP Lewiatan uważa, że projekt Decyzji zmieniającej Decyzję 200/532/WE jest na tyle niejasny, że wciąż stanowi istotne zagrożenie, że odpady paleniskowe powstające ze spalania paliw tj. popioły, pyły i żużle, które w swym składzie zawierają tlenek wapnia (CaO), będą traktowane jako odpady niebezpieczne.

Dlatego też niezmiennie uważamy, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie bezwzględnych kodów substancji nie - niebezpiecznych w wykazie odpadów i uwzględnienie w nich wszystkich odpadów paleniskowych (popioły, pyły, żużle).

Poniżej zamieszczamy krótką analizę poszczególnych przepisów projektu Decyzji KE zmieniającej Decyzję 2000/532/WE, które budzą nasze wątpliwości interpretacyjne:

1) Art. 2 zmieniający artykuły 1,2 i 3.

Uważamy, że bliższego wyjaśnienia wymaga nowe brzmienie Art.3:
Member States may decide, in exceptional cases, on the basis of documentary evidence provided in an appropriate way by the holder, that a specific waste, indicated in Annex III to the present Decision as being hazardous, does not display any of the properties listed in Annex III to Directive 2008/98/EC. Without prejudice to Article 7(2) of Directive 2008/98/EC, Member States may decide, in exceptional cases, that a waste indicated in the list as being non-hazardous displays one or more of the properties listed in Annex III to Directive 2008/98/EC. All such decisions taken by Member States shall be communicated on a yearly basis to the Commission. The Commission shall collate these decisions and examine whether the Community list of wastes and hazardous wastes should be amended in the light of them.'
Czy wskazane w tym artykule uprawnienie derogacyjne dla Państw członkowskich ma charakter ogólny tj. odnosi się do regulacji na poziomie krajowym, czy raczej ma charakter szczególny - w odniesieniu do indywidualnego przypadku określonego posiadacza (co może sugerować użycie słowa "holder")?
2) Art. 3 Załącznik I pkt. 2

Według nas jest to przepis, który potencjalnie może uchronić odpady paleniskowe od zaklasyfikowania ich do grupy niebezpiecznych. Chodzi w szczególności o zapis:

„A hazardous property can be assessed by using the concentration of substances in the waste as specified in Annex II to the present Decision or by performing a test in accordance with Council Regulation (EC) No 440/2008 or other internationally recognised test methods and guidelines. Where a hazardous property of a waste has been assessed by a test and by using the concentrations of hazardous substances applying the formulae included in Annex I, the results of the test shall prevail."
W propozycji z maja 2012 roku nie było przepisu, który umożliwiałby wykorzystanie wyników badań REACH przy ustalaniu właściwości niebezpiecznych odpadu. Uważamy, że jeśli dossier rejestracyjne dla odpadów paleniskowych, mogłoby stanowić podstawę dla klasyfikacji tych odpadów, to byłby bardzo korzystny zapis. Dlatego też, zwracamy się do Ministerstwa Środowiska z prośbą o wyjaśnienie z Komisją Europejską, czy powyższy przepis Decyzji, iż wyniki badań REACH wskazujące na brak niebezpiecznych właściwości odpadów zapewnią utrzymanie nie-niebezpiecznego statusu odpadów - pomimo przekraczania progów substancji wskazanych w Aneksie II propozycji Decyzji.

3) Art. 4. Załącznik II

Niejasna jest dla nas intencja zapisu w art.4, Załącznik II wstęp do właściwości HP1, HP2, HP3:
When a waste contains a substance classified by one of the Hazard Class and Category Code(s) and Hazard statement Code(s) shown in Table 1, the waste shall be assessed for HP 1, where appropriate and proportionate, according to a test as specified in Annex I to Regulation No. 1272/2008. If the evaluation indicates that the waste is explosive, it shall be classified as hazardous by HP 1. In this case the test does not need to be performed.
When a waste contains a substance classified by one of the Hazard Class and Category Code(s) and Hazard statement Code(s) shown in Table 2, the waste shall be assessed for HP 2, where appropriate and proportionate, according to a test as specified in Annex I to Regulation (EC) No. 1272/2008. If the evaluation indicates that the waste is oxidising, it shall be classified as hazardous by HP 2. In this case the test does not need to be performed.
When a waste contains a substance classified by one of the following Hazard Class categories and hazard statement code(s) shown in Table 3, the waste shall be assessed, where appropriate and proportionate, according to a test as specified in Annex I to Regulation No. 1272/2008. If the presence of such substance(s) indicates that the waste could be flammable, it shall be classified as hazardous by HP 3. In this case the test does not need to be performed.

Czy treść przepisu:
• daje możliwość niezakwalifikowania odpadu do HP1, HP2 lub HP3 na podstawie badań zgodnych z rozporządzeniem 1272/2008 ze względu na możliwość wykazania w nich braku właściwości niebezpiecznych pomimo zawartości substancji niebezpiecznych?

czy też
• oznacza jedynie możliwość potwierdzenia zawartości substancji niebezpiecznej w odpadzie w oparciu o rozporządzenie 1272/2008?

Jeśli przepisy dają możliwość opisaną w pierwszym podpunkcie to wnioskujemy o dodanie analogicznego zapisu do pozostałych HP (HP4 - HP8, HP10, HP11, HP13 - HP15).

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan