Przedsiębiorcy chcą mądrej koordynacji wydawania środków na rozwój OZE

W czwartek, 25 października, odbyła się wspólna debata PKPP Lewiatan oraz Instytutu na rzecz Ekorozwoju na temat przyszłości Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Polsce. Uczestnicy próbowali określić niezbędne warunki dla rozwoju tego sektora. Jednomyślnie zgodzili się, że kluczową rolę dla rozwoju OZE będzie miał odpowiedni system wsparcia.

Niestety prace nad ustawą o OZE przeciągają się w czasie. Projekt jeszcze nie został przedstawiony rządowi, ponieważ budzi zastrzeżenia resortu finansów, co do całkowitych kosztów systemu wsparcia.
Dlatego też dyskusja, nie odnosiła się jedynie do prac nad projektem ustawy OZE, a dotykała możliwości optymalnego wykorzystania wszystkich środków publicznych na rozwój odnawialnych źródeł. Do dyspozycji będą środki unijne z Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 (NPF), wpływy z aukcji uprawnień do emisji CO2 oraz środki z NFOŚiGW.

Przedstawiciele biznesu zgodzili się, że środki z NPF powinny wesprzeć rozwój infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, rozwój inteligentnych sieci przesyłowych, magazynowanie i bilansowanie energii oraz szeroką kampanię świadomościową skierowaną do konsumentów na temat odnawialnych źródeł energii. Ustalono również, że środki NPF nie powinny być przeznaczane na inwestycje OZE, które są wspierane z jakichkolwiek innych środków publicznych, za wyjątkiem instalacji wytwarzających energię z mikroźródeł na poziomie regionalnym.

W ramach środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w okresie 2013-2016, zostanie dokonana koncentracja celów, na które przeznaczane będą fundusze. Jednym z 4 priorytetowych kierunków działań będzie ochrona atmosfery, a w ramach tego celu wsparcie dla rozwoju OZE. Mimo, potencjalnie większego strumienia na wsparcie OZE, problemem w wydatkowaniu tych środków mogą być, tak jak obecnie, skomplikowane przepisy dotyczące zamówień publicznych.

Główna konkluzja ze spotkania to konieczność mądrej koordynacji wydatkowania środków publicznych na rozwój OZE, polegająca na wsparciu nie tylko samych inwestycji, ale również niezbędnego dla rozwoju OZE otoczenia. Aby taka koordynacja się powiodła potrzeba trwałej, spójnej i jasno określonej strategii energetycznej dla kraju.

W dyskusji oprócz przedstawicieli biznesu i federacji konsumentów udział wzięli reprezentanci administracji: Janusz Politowski - Dyrektor Departamentu OZE w Ministerstwie Gospodarki, Małgorzata Skucha - Wiceprezes NFOŚiGW oraz Przemysław Kalinka - Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan