Dotacje nie tylko na innowacje

W ramach akcji społecznej Nie Łykaj Jak Pelikan, której patronuje PKPP Lewiatan, podpowiadamy kto, gdzie i jak może ubiegać się pod koniec 2012 roku o dofinansowanie wniosków na działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Więcej informacji uzyskają Państwo podczas bezpłatnych szkoleń Pelikana.

Dwudniowe, bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania projektami w firmie organizowane są  w czterogwiazdkowym Hotelu Aurora w Międzyzdrojach. Najbliższe szkolenia odbędą się w dniach: 27-28 września, 4-5 października, 25-26 października, 22-23 listopada. Informacje i zapisy: www.nielykajjakpelikan.pl/alfabet-pelikana .

Przegląd dotacji POIG dla przedsiębiorców w całej Polsce

Nabory są o zasięgu ogólnokrajowym a za ich przebieg odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jako pierwszy ruszy nabór w ramach działania 5.1 PO IG Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.  W ramach działania o dofinansowanie mogą się ubiegać wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców projektów doradczych, szkoleniowych i inwestycyjnych w zakresie: tworzenia oraz zarządzania strukturą organizacyjną powiązania kooperacyjnego, przygotowania wspólnych planów rozwoju powiązań kooperacyjnych, wspólnych inwestycji grup przedsiębiorców oraz inwestycji realizowanych przez kooperujących przedsiębiorców niezbędnych dla funkcjonowania i rozwoju powiązania działań marketingowych powiązań kooperacyjnych. Wnioski przyjmowane będą od 1 października 2012 r. do 15 listopada 2012 r.

Projekty mogą dotyczyć:

- wczesnej fazy rozwoju  powiązań kooperacyjnych o profilu technologicznym lub przemysłowym w celu:

·stworzenia warunków techniczno-organizacyjnych funkcjonowania powiązania kooperacyjnego,

·opracowania wspólnej strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego i jej wdrażania co najmniej przez okres równy okresowi trwałości projektu

Dofinansowanie może zostać przyznane na koszty zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, usług o charakterze szkoleniowym i doradczym oraz koszty osobowe i administracyjne.

- fazy rozwoju powiązań kooperacyjnych w celu wspólnego przygotowania produktu lub usługi o charakterze innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek.

Dofinansowane może zostać przyznane na koszty inwestycyjne, zakupu usług o charakterze szkoleniowym i doradczym, koszty badań przemysłowych lub prac rozwojowych, współpracy międzynarodowej powiązania kooperacyjnego oraz na koszty osobowo-administracyjne.

Dofinansowanie na wczesna fazę rozwoju powiązania może stanowić ekwiwalent 200 tys. EUR natomiast  na fazę rozwoju powiązania nawet do 27 mln PLN. Poziom dofinansowania wynosi do 100% wydatków kwalifikowanych na wydatki inwestycyjne oraz od 25% do 80% na pozostałe grupy wydatków w fazie rozwoju i do 70% (z wyłączeniem doradztwa technicznego - 80%) we wczesnej fazie rozwoju.

B2B

Od połowy października do początku listopada przyjmowane będą wnioski przedsiębiorców sektora MSP zainteresowanych wdrażaniem elektronicznego biznesu (8.2 PO IG). Dofinansowanie projektu nie może przekroczyć 2 mln PLN. Intensywność wsparcia jest zróżnicowana w zależności od m.in. statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków kwalifikowalnych. Na dofinansowanie mogą liczyć przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw.

Mikro, maili i średni przedsiębiorcy zainteresowani wejściem na nowe rynki i wzmocnieniem pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych będą mogli ubiegać się o 200 tys. PLN dofinansowania w ramach działania 6.1 PO IG - Paszport do eksportu. Nabór wniosków rusza 29 października 2012 r. i potrwa do 16 listopada 2012 r.

W terminie od 19 listopada 2012 r. do 14 grudnia 2012 r. na wsparcie mogą liczyć projekty obejmujące swym zakresem działalność gospodarczą w dziedzinie gospodarki elektronicznej (8.1 PO IG). Projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług składane przez mikro i małych przedsiębiorców mogą być dofinansowane do kwoty 700 tys. PLN. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych.


Do końca grudnia 2012 r. są przyjmowane wnioski dotyczące projektów obejmujących „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej" (poddziałanie 5.4.1 PO IG). Składane projekty mają zakładać wykorzystywanie możliwości ochrony przedmiotów własności przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych), szczególnie poza granicami kraju. Refundacja  wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej  oraz prowadzenie postępowań przed właściwymi organami ochrony własności przemysłowej, związanych z uzyskaniem praw własności przemysłowej, a także z realizacją ochrony własności przemysłowej do wysokości 400 tys. PLN.

 

Regionalne dofinansowania dla MSP

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) są jeszcze do rozdysponowania środki dla przedsiębiorców.

Województwo Zachodniopomorskie planuje ogłosić w październiku trzy nabory wniosków. W ramach poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura B+R (RPO WZ) w szranki o dofinansowanie będą mogły stanąć przedsiębiorcy, którzy będą realizować projekty związane z nabyciem infrastruktury naukowo - badawczej, niezbędnej do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Ponadto realizacja projektów będzie ściśle związana z rozwojem sfery badawczo - rozwojowej w zakresie badań stosowanych oraz prac rozwojowych w dziedzinach mających znaczenie dla rozwoju regionu zachodniopomorskiego. Wnioskodawcy będą mogli otrzymać pomoc w schemacie zakładającym regionalną pomoc inwestycyjną lub pomoc de minimis. Mikro i mali przedsiębiorcy będą mogli się ubiegać o dofinansowanie nawet 60% całkowitych wydatków kwalifikowanym, średni 50% natomiast duże przedsiębiorstwa - 40%. W przypadku pomocy de minimis wszyscy przedsiębiorcy - do 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Podziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki i poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym zakłada wsparcie projektów podnoszących atrakcyjność województwa poprzez rozwój infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, obejmujące swoim zakresem budowę (w tym rozbudowę, odbudowę, nadbudowę), przebudowę, remont i modernizację infrastruktury turystyki wodnej (m. in. mola, porty, przystanie i pomosty służące turystyce wodnej). O dofinansowanie będą mogły ubiegać się podmioty posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj. m.in. jst, organizacje pozarządowe a także duże przedsiębiorstwa. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie nawet do wysokości 60% wartości wydatków kwalifikowalnych.

Jakie szanse w woj. pomorskim?

Pomorski sektor MSP nie będzie mógł liczyć na wsparcie swoich działalności w ramach RPO w najbliższych miesiącach 2012 roku.

Czy pozostały środki dla sektora MSP w woj. wielkopolskim?

Przedsiębiorcy z Wielkopolski będą mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów w ramach ruszającego w III kwartale naboru wniosków w ramach schematu I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw (działanie 1.4 WRPO). Projekty obejmujące swym zakresem tworzenie nowych i rozwój istniejących instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji pośredniczących pomiędzy nauką a biznesem, tj.: inkubatory przedsiębiorczości, parki przemysłowe, parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu technologii, inne ośrodki innowacyjności. Działanie 1.4. skierowane jest na projekty podnoszące konkurencyjność/innowacyjność innych niż wnioskodawca podmiotów w regionie. Refundacja z możliwością zaliczkowania nie może przekroczyć 60% wartości wydatków kwalifikowalnych.

Co słychać w woj. śląskim?

Sektor MSP ze Śląska musi w tym roku uzbroić się jedynie w cierpliwość.  Harmonogram ogłaszania konkursów nie zakłada w tym roku żadnych naborów.

Jak sobie radzi woj. lubuskie?

Województwo lubuskie ma jeszcze do rozdysponowania w ramach RPO środki finansowe. Będą one podzielone w III kwartale br. pomiędzy dwa konkursy dla sektora MSP. Działanie 1.2 LRPO - Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja Gospodarcza to szansa dla wnioskodawców pragnących stworzyć odpowiednie warunki infrastrukturalnych dla wzrostu aktywności podmiotów gospodarczych, działających na obszarze województwa lubuskiego, jak również potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych. W ramach Działania 1.2 będą realizowane także projekty mające na celu promocję gospodarczą regionu na arenie ogólnopolskiej lub międzynarodowej.

O dofinansowanie do wysokości 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu mogą się ubiegać: projekty związane ze zwiększeniem dostępności obszarów aktywności gospodarczej (np. drogi dojazdowe) oraz z kompleksowym uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod inwestycje .

O dofinansowanie do wysokości 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu mogą się ubiegać projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu (na arenie ogólnopolskiej lub międzynarodowej) w celu zwiększenia inwestycji tj. udział w krajowych lub międzynarodowych imprezach lub wydarzeniach o charakterze gospodarczym, organizacja imprez lub wydarzeń o charakterze gospodarczym, przyciągających zewnętrznych inwestorów, organizacja kampanii informacyjno-promocyjnych o charakterze kompleksowym.

Projekty związane z powstaniem oraz rozwojem działalności istniejących funduszy pożyczkowych oraz doręczeniowych będą mogły być współfinansowane w ramach działanie 2.5 LRPO - Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu . W ramach Działania wspierane będą projekty, których miejscem realizacji jest województwo lubuskie. Dofinansowanie projektów z zakresu rozwoju infrastruktury instytucji otoczenia biznesu w wysokości nie mniejszej niż 50 tys. PLN i nie większej niż 20 mln PLN. Przykładowe typy kwalifikujących się projektów muszą polegać na:

·tworzeniu nowych i rozwoju istniejących instytucji otoczenia biznesu,

·tworzeniu nowych i rozwoju istniejących instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci,

·tworzeniu nowych i rozwoju istniejących inkubatorów przedsiębiorczości,

·inwestycjach obejmujących tworzenie nowych i rozwojem istniejących parków technologicznych, tj. tworzenie ośrodków zarządzających, logistycznych, również o charakterze doradczym,

·inwestycjach związanych z tworzeniem nowych i rozwojem istniejących parków technologicznych,

·tworzeniu oraz rozwoju działających istniejących funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.

Na Dolnym Śląsku

planowane jest wsparcie inwestycji dla przedsiębiorców. We wrześniu planowane jest ogłoszenie naboru wniosków projektów obejmujących swym zakresem działalność uzdrowiskową zlokalizowaną w miejscowościach uzdrowiskowych. W październiku, z kolei, będzie się można ubiegać o dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej. W przypadku obu zaplanowanych naborów maksymalny poziom dofinansowania kwalifikowalnych wydatków inwestycyjnych będzie odpowiednio wynosił:

·60% - dla mikro i małych przedsiębiorstw

·50% - dla przedsiębiorstw średnich

·40% - dla dużych oraz prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu

Przedsiębiorcy zainteresowani realizacją projektów polegających na wprowadzeniu nowej lub poszerzeniu istniejącej oferty usługowej i produktowej a także na budowie i modernizacji infrastruktury uzdrowiskowej mogą ubiegać się o dotację na projekty o wartości od 100 tys. PLN do poniżej 8 mln PLN wydatków kwalifikowanych.

Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa zainteresowane tworzeniem, modernizacją działów B+R w przedsiębiorstwach, w szczególności poprzez zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia prac B+R będą mogli składać projekty, których wartość będzie się mieściła w przedziale od 50 tys. PLN do poniżej 2 mln PLN wydatków kwalifikowanych.  

www.nielykajjakpelikan.com