Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w stagnacji

W notowaniu kwartalnym Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w listopadzie br. nie zmienił się i wyniósł 27 pkt, roczny wskaźnik minimalnie wzrósł do 32 pkt.

Indeks kwartalny od początku trzeciego kwartału pozostaje poniżej rocznego, co sugeruje, że spadkowe tempo wzrostu gospodarczego utrzyma się przynajmniej do końca roku.
Ponieważ oba indeksy osiągnęły dno notowań sprzed trzech lat, można się spodziewać, że obecne spowolnienie będzie równie dotkliwe jak poprzednie z 2009 roku. Jednak tym razem źródłem hamowania jest w mniejszym stopniu kryzys gospodarki na świecie, który przebiega łagodniej niż trzy lata temu, lecz załamanie popytu wewnętrznego. Dane za trzy kwartały br. pokazują dramatyczny spadek dynamiki spożycia ogółem, którego stagnacja spowodowana restrykcyjną polityką makroekonomiczną w warunkach osłabienia koniunktury światowej, prawdopodobnie utrzyma się do końca roku.

Łagodniejszy niż oczekiwano jest spadek dynamiki akumulacji, w tym inwestycji, a głównym motorem wzrostu okazuje się eksport netto. Wszystko wskazuje na to, że nagłe hamowanie dynamiki PKB jest przede wszystkim efektem restrykcyjnej polityki fiskalnej i monetarnej, zaaplikowanej w warunkach ogólnego spowolnienia gospodarki światowej. W sytuacji znacznie łagodniejszego spowolnienia gospodarki światowej niż trzy lata temu możemy mieć równie silne hamowanie gospodarki krajowej na skutek restrykcyjnej polityki makroekonomicznej, której istotnym elementem jest realizowany program konsolidacji fiskalnej.

Indeks Biznesu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej w kraju, obliczanym i publikowanym miesięcznie od początku 2003 r. Powstaje na podstawie prognoz czołówki ekonomistów polskich oceniających koniunkturę na bieżący kwartał, półrocze i cały rok. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 4 proc. PKB rocznie.

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan