Podsumowanie Spotkania Klubowego Członków i Sympatyków Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej

W dniu 20 listopada 2012r. w Poznaniu, podczas targów Poleko, odbyło się Spotkanie Klubowe Członków i Sympatyków Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej oraz Zaproszonych Gości. Program spotkania został podzielony na trzy części: spotkanie wewnętrzne dla Członków Związku, spotkanie w gronie zaproszonych Gości oraz część trzecia - koktajlowa mającą na celu zachęcenie do swobodnych rozmów biznesowych. W spotkaniu wzięło udział ponad 120 osób. Spotkanie poprowadził Pan Grzegorz Wiśniewski - Prezes ZPFEO/IEO. Wszyscy członkowie Związku podkreślali jak bardzo ważnym elementem w ich dalszej działalności jest ustawa o odnawialnych źródłach energii i zarazem zwracali uwagę na zagrożenia wynikające z spowolnienia prac nad jej przygotowaniem. Członkowie zadeklarowali gotowość do włączenia się do wspólnych działań na rzecz promocji projektu ustawy OZE i wyrazili zadowolenie z obecnego kształtu ustawy OZE.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni Goście, m.in: Pani senator Jadwiga Rotnicka, Pan Mariusz Radziszewski - Naczelnik Wydziału w Departamencie Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki, Pan Michał Hempowicz - dyrektor tragów POLEKO oraz przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Koalicji Klimatycznej, Urzędu Dozoru Technicznego, sektora bankowego - Bank Ochrony Środowiska, dziennikarze.

Pan Mariusz Radziszewski wskazał duże znaczenie opinii ZP FEO w kreowaniu rynku OZE w Polsce, którego stanowisko jest brane pod uwagę przy pracach na przygotowywaniem ustawy OZE i projektów rozporządzeń wykonawczych. Ponadto, podkreślił, że w projekcie ustawy po raz pierwszy pojawiło się wsparcie dla mikroinstalacji OZE w postaci uproszczeń administracyjnych i systemu wsparcia FiT. Jednocześnie jednak ważne instrumenty i parametry wsparcia jak wysokość współczynników korekcyjnych, prawo dla taryf gwarantowanych dla energetyki małoskalowej, uproszczenia i pokrycie kosztów przyłączenia źródeł energii do sieci przez operatorów i rozliczenie tych kosztów - budziły wątpliwości w ramach uzgodnień międzyresortowych, co wydłuża procedowanie projektu ustawy. Pan Mariusz Radziszewski potwierdził, ze do końca listopada projekt ustawy o OZE trafi na posiedzenie Komitetu ds. Europejskich Rady Ministrów i zgodnie z założeniem w grudniu na Komitet Stały, tak aby procedowanie projektu regulacji na forum rządu zakończyło się do końca roku.

W drugiej części spotkania Zarząd ZPFEO oficjalnie podziękował trzem instytucjom za prace włożone we wsparcie energetyki odnawialnej oraz za merytoryczną współpracę :
Ministerstwu Gospodarki i Departamentu Energii Odnawialnej, Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Koalicji Klimatycznej.

Podczas spotkania Prezes ZPFEO, doceniając pracę Ministerstwa Gospodarki oraz Departamentu Energii Odnawialnej w imieniu całego Związku wręczył na ręce Pana Mariusza Radziszewskiego list gratulacyjny za trud przygotowania i uzgodnienia rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz za włączenie do projektu ustawy elementów energetyki prosumenckiej.

Jako drugi pamiątkowy dyplom za program mikrodotacji - dopłat do zakupu kolektorów słonecznych oraz wkład w rozwój polskiego rynku energetyki prosumenckiej i nowe inicjatywy na rzecz tworzenia inteligentnych sieci energetycznych i priorytetowego uwzględnienia w nich odnawialnych źródeł energii odebrał w imieniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Paweł Bartoszewski, przedstawiciel NFOŚIGW.

Pani Ilona Jędrasik oraz Pan Zbigniew Karaczun odebrali w imieniu Koalicji Klimatycznej pamiątkowy list gratulacyjny za współpracę z ZPFEO przy opracowywaniu społecznych założeń do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, konsultacji projektu ustawy oraz wspólnych działań na rzecz promocji energetyki prosumenckiej i zrównoważonego wykorzystania odnawialnych zasobów energii.

W końcowej części spotkania zaprezentowane zostało stanowisko ZP FEO w sprawie prac nad projektem ustawy o OZE . Stanowisko potwierdza wypowiedzi i oczekiwania wszystkich członków ZP FEO, że ustawa zostanie pilnie i bez żadnej zbędnej zwłoki uchwalona oraz że jest to generalnie, co do istoty problemu, dobra propozycja regulacji ustawowej, gdyż odblokowuje rynek dużych instalacji OZE (likwiduje nadpodaż zielonych certyfikatów) oraz stwarza możliwości rozwoju energetyki prosumenckiej. Przez członków ZP FEO docenione zostało w szczególności to, że projekt ustawy przygotowany w MG, zapewnia m.in. ułatwienia dla podmiotów które wytworzą energię we własnych mikroinstalacjach oraz wykorzystają do własnych potrzeb oraz że jednocześnie stwarza warunki do sprzedaży do sieci nadwyżek wytworzonej energii. Z olbrzymią satysfakcją Zarząd i Członkowie ZP FEO przyjęli informacje, że ww. stanowisko „za ustawą" zyskało poparcie Związku Zawodowego Budowlani, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki I Telekomunikacji, Koalicja Klimatycznej, Polskiej Organizacją Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Polskiego Towarzystwem Fotowoltaiki oraz Stowarzyszania Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych.

Pani Senator Jadwiga Rotnicka uznała dyskusje i stanowisko za merytoryczne i niezwykle przydatne w przystąpieniu do prac parlamentarnych nad uchwalaniem ustawy o OZE. Odwołując się do dyskusji, zwróciła m.in. uwagę na równoległe procedowanie w Sejmie projektu nowelizacji Prawa energetycznego które ma wdrożyć formalne (bez systemu wsparcia) dyrektywę 2009/28/WE o promocji OZE, niejako obok ustawy o OZE.

Stwarza to niejasną sytuację i niepewność która regulacja jako pierwsza dotrze do Senatu RP.
Podsumowując efekty dyskusji z Członkami ZP FEO oraz Partnerami i zaproszonymi Gośćmi, prezes Grzegorz Wiśniewski wskazał na elementy projektu ustawy o OZE nad którymi Związek będzie dalej, we współpracy z partnerami, pracował na etapie prac rządowych i Parlamentarnych. W szczególności chodzi o a) pracę nad art. 73 i rozporządzeniem wykonawczym w zakresie doprecyzowania wsparcia taryfami typu FiT i zasadami uproszczonego przyłączania do sieci w jednym węźle układów hybrydowych oraz promocji magazynowania energii, b) zaproponowanie zapisów (wraz z uzasadnieniem) umożliwiających powrót do ulg podatkowych w szczególności w podatku VAT na wszystkie mikroinstalacje OZE oraz c) wprowadzenie bezpośrednio do ustawy wymogów w zakresie minimalnego udziału energii z OZE w nowych i remontowanych budynkach (od 2015 r.).