Nowa polityka spójności, a wsparcie dla dużych firm

To, w jakim zakresie duże firmy będą mogły ubiegać się o środki na inwestycje w ramach polityki spójności po 2013 r. rozstrzygnie się podczas trwających właśnie negocjacji nad odpowiednimi przepisami na poziomie UE.

W Komisji Europejskiej istnieje wyraźna tendencja w kierunku zmniejszenia możliwości pozyskania wsparcia przez duże firmy. W szczególności widać to w dwóch propozycjach Komisji:

(1)   wyłączenie dużych firm z możliwości ubiegania się o wsparcie na „inwestycje produkcyjne" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (art. 3 wniosku rozporządzenia ws EFRR), oraz

(2)   w regionach lepiej rozwiniętych - brak możliwości udzielania dużym firmom „pomocy regionalnej" w ogóle, a pozostawienie jej tylko w regionach słabiej rozwiniętych (takie wykluczenie w Polsce dotyczyłoby więc ewentualnie tylko regionu Mazowsza) (propozycja „Wytycznych ws pomocy regionalnej");

Przyjęcie pierwotnej propozycji Komisji dotyczącej zakresu wsparcia EFRR (wykluczenie dużych przedsiębiorstw z inwestycji produkcyjnych) nie oznaczałoby całkowitego zakazu wspierania dużych firm z polityki spójności. EFRR obok inwestycji produkcyjnych (tzn. utworzenie nowego lub rozbudowa istniejącego zakładu, dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, zasadnicza zmiana dot. produkcji"), przewiduje również wspieranie inwestycji w infrastrukturę (bardzo szeroko rozumianą), oraz inwestycji związanych z B+R oraz niskoemisyjną gospodarką.

Wg PKPP Lewiatan wykluczenie dużych firm z możliwości pozyskiwania środków na inwestycje produkcyjne i usługowe negatywnie wpłynie na gospodarkę i jej zdolność do tworzenia miejsc pracy. Przede wszystkim należy pamiętać o współzależnościach istniejących pomiędzy dwoma grupami przedsiębiorstw - dużymi i mniejszymi. Wspieranie dużych firm przekłada się m.in. na transfer technologii do współpracujących z nimi małych i średnich przedsiębiorstw. Preferencyjne traktowanie MSP ze względu na ich charakter, jak i znaczenie dla gospodarki jest uzasadnione, jednakże nie musi automatycznie oznaczać wykluczania wsparcia dla podmiotów dużych. Ponadto, głównym kryterium decydującym o przyznaniu wsparcia przedsiębiorstwom powinna być jakość projektów, ich zdolność generowania wartości dodanej w gospodarce, a także realizowanie celów europejskiej strategii wzrostu i zatrudnienia. 

W związku z toczącymi się negocjacjami dot. przepisów EFRR pomiędzy Radą UE, Parlamentem Europejskim oraz Komisją Europejską, zgłosiliśmy postulat utrzymania możliwości ubiegania się również o wsparcie na „inwestycje produkcyjne" przez duże przedsiębiorstwa. Negocjacje ws EFRR zakończą się w pierwszym półroczu 2013 r.

List wysłany m.in. do europosła Jana Olbrychta