Prezes UOKiK w Lewiatanie

28 listopada 2012 r. w Hotelu BELWEDER odbyło się spotkanie przedstawicieli firm zrzeszonych w PKPP Lewiatan z Panią Małgorzatą Krasnodębską-Tomkiel, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przedmiotem spotkania była nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której założenia w zeszłym tygodniu przyjęte zostały przez Radę Ministrów. Ze strony przedsiębiorców w spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele firm: PZU, PKN Orlen, Bank Handlowy w Warszawie, Opel, Bank Pekao S.A., Bank BPH., BZWBK, Provident, Cemex, Polkomtel, Orange, PTC, UPC, RWE, Allianz, Generali, PSSB i POHID.

Podczas spotkania Pani Prezes zapowiedziała, że w najbliższym czasie - prawdopodobnie jeszcze w grudniu 2012 r. - opublikowany zostanie projekt ustawy oparty na przyjętych przez RM założeniach. Poinformowała również, że choć wszystkie zaproponowane w projekcie założeń regulacje, w tym szereg nowych instytucji (liniency, dobrowolne poddanie się karze, kary finansowe dla menadżerów, publiczne ostrzeżenia o podejrzeniach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów itp.), znajdą się również w projekcie nowelizacji, to jednak UOKIK będzie otwarty na konstruktywne uwagi dotyczące szczegółowych rozwiązań.

Przedstawiciele firm podkreślili, że część propozycji zawartych w projekcie założeń budzi ich niepokój. W szczególności chodzi o kwestię kar finansowych dla menadżerów, gdzie zastrzeżenia budzi wysokość kary, „unikalny" tryb odwoławczy, fakt karania za naruszenia umyślne i nieumyślne, wątpliwości jak szeroko rozumieć pojęcie kadry zarządzającej, problematyka związana z karaniem „byłych" pracowników przedsiębiorstwa, którzy będą mieli bardziej ograniczone możliwości do obrony swoich praw i wreszcie kwestia zapewnienia należytych gwarancji procesowych i uniknięcia sytuacji (nakazu) samooskarżania.

Poruszono także kwestię propozycji wprowadzenia nowej kompetencji Prezesa UOKIK - publicznego ostrzeżenia o podejrzeniu naruszania zbiorowych interesów konsumentów w przypadku stosowania praktyk, które mogą wyrządzić konsumentom poważne straty finansowe. Propozycja ta nie była opiniowana przez PKPP Lewiatan z uwagi na to, że pojawiła się dopiero w wersji projektu z września. Firmy rozwiązanie to oceniają negatywnie, ponieważ cel jakim jest ochrona konsumenta w praktyce może prowadzić do niezasadnych strat finansowych (w tym również wizerunkowych) u przedsiębiorców, w przypadku których po wydaniu takiego ostrzeżenia, okaże się, że było ono nieuzasadnione. W szczególności zastrzeżenie budzi możliwość formułowania ostrzeżeń publicznych już na wstępnym etapie badania praktyki w toku prowadzenia postępowania wyjaśniającego, w sytuacji gdy przedsiębiorca nie miał jeszcze możliwości odniesienia się do zarzutów lub nawet nie został o istocie zastrzeżeń powiadomiony. Pani Prezes poinformowała jednak, że jest otwarta na uwagi przedsiębiorców dotyczące szczegółowych rozwiązań tej regulacji.

Oprócz tego poruszone zostały również następujące:
• Konieczność uregulowania kwestii legal privilege, tj. rozszerzenia prawa ochrony tajemnicy korespondencji firmy z radcami prawnymi i adwokatami;
• Doprecyzowanie kwestii związanych z zaskarżeniem przeprowadzania kontroli, w szczególności, żeby zażalenie (sprzeciw) miał charakter suspensywny;
• Wprowadzenie zasady, że środki zaradcze nakładane będą przez Prezesa UOKIK na wniosek przedsiębiorcy;
• Kwestia rozszerzenia stosowania decyzji zobowiązujących;
• Wyłączenie karania w przypadku porozumień mających jedynie charakter wertykalny;
• Kwestia pokrywających się uprawnień Prezesa UOKIK i Prezesa UKE;

W przypadku tych kwestii, PKPP Lewiatan zobowiązał się do przekazania szczegółowych propozycji rozwiązań na dalszych etapach procesu legislacyjnego, kiedy projekt nowelizacji będzie już znany.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan