Konferencja ogólnopolska: Szanse i zagrożenia rozwoju MSP w Polsce, Warszawa

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan wspólnie z Parlamentarnym Zespołem Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach projektu „Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas konferencji zaprezentujemy wyniki badania kondycji sektora MSP przeprowadzonego już po raz dziesiąty na reprezentatywnej próbie 1500 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa odrobiły i stale odrabiają swoje lekcje - są dzisiaj, mimo osłabienia gospodarczego, nastawione na konkurowanie jakością a nie ceną, za kluczowe zasoby uznają pracowników, koncentrują się na wzroście przychodów a nie na redukcji kosztów. Jednocześnie jednak prawie 2/3 MSP uważa, że inwestycje w innowacje byłyby im przydatne, jednak niewiele inwestuje w innowacje. Ciągle niestety koncentrują się na działaniu na rynku lokalnym, bardzo zachowawczo podchodzą do finansowania swojej działalności i jej rozwoju, ich słabą stroną jest promocja i dystrybucja. Aby otworzyć je na innowacje, na działanie globalne, potrzebne jest wsparcie ze strony rządu, parlamentu, administracji.

A z tym jest dość słabo -  rządzący, stanowiący prawo i administracja publiczną (tak na poziomie centralnym, jak i na poziomie lokalnym) zdecydowanie gorzej odrabiają lekcje. Przedsiębiorcy z sektora MSP wskazują długą listę barier ograniczających im możliwości rozwoju - nieczytelne regulacje prawne, szczególnie te dotyczące podatków, zbyt wysokie pozapłacowe koszty pracy, biurokracja i zbyt wysokie koszty administracyjne, często po prostu nieprzyjazny stosunek do przedsiębiorców, brak wsparcia które leży w kompetencjach różnych instytucji i urzędów publicznych. Niewielkie nawet zmiany w tych różnych obszarach pozwolą mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom na rozwój, tworzenie miejsc pracy, otwarcie się na innowacje i na świat.

Celem konferencji będzie przedstawienie sektora mikro, małych i średnich firm w Polsce, pokazanie - na podstawie wyników badania - jego silnych stron, ale także słabości. Przede wszystkim jednak celem konferencji będzie zaprezentowanie opinii przedsiębiorców dotyczących barier w rozwoju ich firm - tych rynkowych, ale także tych wynikających z regulacji i niesprawności administracji. Chcemy wspólnie z Państwem - przedsiębiorcami, przedstawicielami administracji, rządu i Sejmu - w dyskusji, wskazać szanse rozwojowe MSP, ale także zagrożenia dla ich rozwoju. A także wspólnie zastanowić się nad tym, jak ten rozwój można wspierać - tak na poziomie centralnym, jak i na poziomie regionu.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy parlamentarzystów, przedstawicieli administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pracodawców i związków zawodowych oraz przedstawicieli świata nauki. Jesteśmy przekonani, że w takim gronie mamy szanse wypracować rekomendacje dotyczące warunków niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw w Polsce

Serdecznie zapraszamy

Henryka Bochniarz
Prezydent PKPP Lewiatan

Grzegorz Czelej
Senator RP, Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego
Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 


PROGRAM

 

10:00 - 11:00

Rejestracja
 

11:00 - 11:25

Otwarcie konferencji
Grzegorz Czelej, Senator RP, Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego
Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Henryka Bochniarz
, Prezydent PKPP Lewiatan
Marianne Klingbeil, z-ca dyr. Generalnego w Dyrektoriacie Generalnym KE
Adam Szejnfeld, Poseł RP, Przewodniczący Komisji Sejmowej ds. Skarbu Państwa
 

11:25 - 12:20

"Szanse i zagrożenia rozwoju MSP w Polsce", prezentacja wyników badania "Kondycja MSP'2012"
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
, główna ekonomistka PKPP Lewiatan, członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP
 

12:20 - 14:00

Kontrapunkt: politycy - przedsiębiorcy.
Co rząd, parlament i KE mogą dać małym przedsiębiorcom (MSP)?

Moderator:
Grzegorz Czelej
, Senator RP, Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego
Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Zaproszeni m.in.:
Elżbieta Bieńkowska, Minister, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Marianne Klingbeil, z-ca dyr. Generalnego w Dyrektoriacie Generalnym KE
Andrzej J. Kozłowski, Prezes, Verona Products Professional
Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Waldemar Pawlak, Wicepremier Rządu RP, Minister Gospodarki
Edmund Pilawski, Prezes, Plastmet
Adam Szejnfeld, Poseł RP, Przewodniczący Komisji Sejmowej ds. Skarbu Państwa
Anna Fuk, Prezes, DCO4
 

14:00 - 15:00

Lunch

 


   4 grudnia 2012 r. | Warszawa, Sala Kolumnowa Sejmu RP

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Decyduje kolejność zgłoszeń.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. 48 (22) 55 99 900, faks 48 (22) 55 99 910, e-mail: agorecka@pkpplewiatan.pl
www.pkpplewiatan.pl

Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego