Lewiatan apeluje o zmiany w ustawie o zatrudnianiu niepełnosprawnych

Aby zwiększyć udział pracowników niepełnosprawnych w otwartym rynku pracy należy zrównać prawa pracodawców związane z ich zatrudnianiem.

Obecnie pełne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego otrzymują tylko pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej. PKPP Lewiatan apeluje do senatorów, aby zmienili stosowne przepisy.

Senat, na jutrzejszym posiedzeniu, ma się zająć nowelizacją Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. - Naszym zdaniem osoby niepełnosprawne powinny być zatrudniane przede wszystkim na otwartym rynku pracy. Wówczas, w zakładach pracy chronionej pracowałyby tylko osoby najciężej chore , które nie mają szans na pracę w innych firmach. Pozostali niepełnosprawni pracowaliby razem z osobami zdrowymi na otwartym rynku, co ułatwiłoby walkę ze stereotypami związanymi z niepełnosprawnością. Senatorowie mogą jutro zmienić przepisy faworyzujące zakłady pracy chronionej usuwając z ustawy okołobudżetowej, która będzie procesowana, art. 3, dotyczący zatrudniania niepełnosprawnych - mówi Ewelina Pietrzak, ekspert PKPP Lewiatan.

Obecnie dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 procent. Wysokość dofinansowania została przez ustawodawcę uzależniona od stopnia niepełnosprawności i tak, 180 procent najniższego wynagrodzenia pracodawca otrzymuje jeśli zatrudnia osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 115 procent z umiarkowanym i 45 procent z lekkim stopniem.

Jednak 100 procent dofinansowania otrzymują jedynie pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej. Pracodawcom z otwartego rynku pracy, mimo zatrudnienia osób o tych samych schorzeniach i tym samym stopniu niepełnosprawności, refundowana jest jedynie część kosztów wynagrodzenia, tj. 70 procent. Kwota ta pozostaje zróżnicowana również przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz osób niewidomych. W tym przypadku, ustawodawca przewidział zwiększenie refundacji dofinansowań wynagrodzeń tych osób niepełnosprawnych o 40 procent w stosunku do podstawowych kwot (180 procent, 115 procent i 45 procent najniższego wynagrodzenia). Jednak również i tu kwoty, które trafiają do firm zostały zróżnicowane, zakłady pracy chronionej otrzymują pełną refundację, a pracodawcy z otwartego rynku pracy 90 procent kwot.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan