Rekomendacje EFNI: Nowi przedsiębiorcy szansą Europy

W czasach kryzysu Europa powinna wzmocnić warunki dla kiełkującej przedsiębiorczości. To nowi przedsiębiorcy, zorientowani na wzrost, będą tworzyć najwięcej miejsc pracy. Europa nie potrzebuje rewolucji w dziedzinie przedsiębiorczości, ale szeregu małych kroków w celu jej usprawnienia - rekomenduje władzom UE i rządom państw członkowskich Europejskie Forum Nowych Idei, którego organizatorem była PKPP Lewiatan.

Rekomendacje, które trafią do naszego rządu i rządów innych unijnych państw oraz władz UE powstały na bazie dyskusji, która toczyła się w czasie Europejskiego Forum Nowych Idei, które pod koniec września odbyło się w Sopocie.

W dziedzinie konkurencyjności szczególnie ważne jest zapewnienie finansowania nowych przedsięwzięć (np. poprzez finansowanie społecznościowe lub tworzenie sprzyjających regulacji prawnych dla funduszy typu venture capital). Finansowanie musi być zbudowane w oparciu o mądre mechanizmy przyznawania środków, a nie rozdawnictwo.

Należy postawić na rozwój lokalnych społeczności jako przestrzeni sprzyjających współpracy i kreatywności. To one będą generowały nowe przedsięwzięcia gospodarcze.
Europa powinna odważniej rywalizować ze Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie ściągania talentów ze świata i stworzyć system, który będzie atrakcyjny dla młodych inżynierów m.in. z Chin czy Indii.
Odpowiedzią na malejącą konkurencyjno
ść Europy mogą być fundusze strukturalne. Ich oddziaływanie powinno jednak dotyczyć przede wszystkim innowacyjności i sfery badawczo-rozwojowej. Dzięki temu unikniemy dotychczasowych dysfunkcji w sferze gospodarczej.

Należy zmienić obecny model budżetowy Unii. W sferach, które są domeną pewnych grup interesu, mamy do czynienia z przeregulowaniem. Taka sytuacja występuje np. w przypadku Wspólnej Polityki Rolnej czy polityki klimatycznej. W pierwszym przypadku nie sprzyja to konkurencyjności, w drugim - zaprzecza racjonalnemu rachunkowi ekonomicznemu.

Państwa Unii Europejskiej powinny nadal wspierać wysiłki na rzecz zmiejszania złej emisji do atmosfery, by ograniczać powstawanie efektu cieplarnianego mającego wpływ na zmiany klimatyczne na Ziemi. Ze względów ekonomicznych, w bliskiej perspektywie, nie jest jednak możliwe zastąpienie paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii (OZE). Należy więc w sposób wyważony pod względem ekonomicznym i społecznym zastępować źródła powodujące złą emisję (np. przestarzałe kotłownie węglowe) nowoczesnymi instalacjami do uzyskiwania energii, jednocześnie redukując zużycie energii poprzez zastosowanie efektywnych sposobów jej przesyłania i wykorzystania.

Do szacunków określających emisję CO2 z terenów poszczególnych państw należy włączyć wyliczenia pochłaniania go w naturalnych procesach fotosyntezy. Intensywność tego zjawiska jest uzależniona od stopnia i jakości pokrycia szatą roślinną badanych obszarów. Wynik netto będzie odzwierciedlał faktyczną dbałość poszczególnych państw o klimat Ziemi i dopiero na podstawie salda emisji i pochłaniania CO2 Komisja Europejska powinna nakładać ewentualne kary.
Gaz ziemny pozyskiwany ze złóż niekonwencjonalnych powinien być poszukiwany
i eksploatowany z wykorzystaniem nowych technologii, również szczelinowania. Jest on wysokowydajnym paliwem, pozwalającym na ograniczenie dewastacji środowiska przez kopalnie węgla. Rola gazu łupkowego w pobudzeniu gospodarki europejskiej jest nie do przecenienia.
Konieczne jest uproszczenie przepisów i procedur dotyczących poszukiwania i eksploatacji gazu ziemnego (również z niekonwencjalnych źródeł), aby nie zniechęcać potencjalnych inwestorów i przyspieszyć moment wykorzystania zasobów.

Jedną z ważnych szans na wzrost konkurencyjności Europy może być e-gospodarka. Aby jej rozwój przyspieszyć i optymalnie wykorzystać możliwości należy przede wszystkim:
• Szeroko propagować wiedzę na temat tego, czym jest e-gospodarka i jakimi prawami się rządzi. Brak takiej wiedzy, również na najwyższych szczeblach władzy i w ośrodkach kumulujących kapitał, jest jedną z barier rozwoju e- gospodarki.
• Niwelować wykluczenie cyfrowe poprzez wdrożenie systemów e-administracji, które wciągają obywateli do e-świata. Niezbędne jest również wciąganie w orbitę e-gospodarki młodej generacji, np. poprzez odpowiednią edukację już na poziomie nauczania początkowego.
W celu podniesienia wartości, jaką e-gospodarka może dać społeczeństwom, potrzebne są także wspólne inicjatywy rządu i biznesu. W tym celu warto zintensyfikować dialog na poziomie narodowym i europejskim na temat transferu technologii oraz badań i rozwoju. Rządy państw europejskich nie powinny liczyć na to, że prywatne firmy same rozwiążą problem braku odpowiedniej infrastruktury potrzebnej do efektywnego funkcjonowania e-gospodarki.

Europejskie Forum Nowych Idei, którego druga edycja odbyła się w Sopocie od 26-28 września 2012 r. to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych, z udziałem wybitnych ekonomistów i innych ekspertów, a także przedstawicieli świata kultury i polityki. Forum jest organizowane przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE miastem Sopot oraz wiodącymi firmami i instytucjami. Więcej informacji na stronie www.efni.pl

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan