Wsparcie polskich firm z sektora nowoczesnych technologii na rynku amerykańskim

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Waszyngtonie D.C. (WPHI), we współpracy z akceleratorem US Market Access Center (US MAC), w styczniu 2013 r. uruchamia biuro w Dolinie Krzemowej. Biuro będzie się mieścić w siedzibie US MAC zlokalizowanej w San Jose, CA.

 

Oferta biura akceleracyjnego WPHI w Dolinie Krzemowej obejmować będzie następujące usługi wspierające proces ekspansji polskich firm z sektora nowoczesnych technologii na rynku amerykańskim:

  •    Udostępnienie powierzchni biurowej

Powierzchnia biurowa WPHI wraz z niezbędną infrastrukturą i usługami (Internet, urządzenia biurowe, sala konferencyjna) będzie nieodpłatnie udostępniana polskim firmom wyłonionym w procesie selekcji, a także przedstawicielom instytucji otoczenia biznesu oraz administracji zainteresowanym nawiązaniem współpracy z Doliną Krzemową.

  •   Usługi doradcze i szkoleniowe skierowane do firm

Pracownicy biura akceleracyjnego oraz współpracujący z biurem mentorzy świadczyć będą usługi doradcze i szkoleniowe, obejmujące m.in. specyfikę ekosystemu Doliny Krzemowej, analizę rynku, identyfikację strategicznych partnerów i klientów, budowanie relacji z inwestorami, rozszerzenie działalności na rynki globalne, pozwalające ograniczyć ryzyko związane z procesem wejścia i wyjścia z rynku amerykańskiego.

Podstawowe usługi pracowników biura akceleracyjnego WPHI świadczone będą nieodpłatnie. Natomiast wsparcie mentorów oferowane będzie polskim firmom współpracującym z biurem akceleracyjnym WPHI, w ramach wynegocjowanej z US MAC oferty.

  •   Pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych

Pracownicy biura akceleracyjnego podejmować będą działania mające na celu nawiązanie współpracy z przedstawicielami firm oraz instytucji działających na terenie Doliny Krzemowej. Ważnym elementem prowadzonych działań będzie organizacja spotkań polskich firm z inwestorami w ramach tzw. pitching sessions, umożliwiających weryfikację oferowanej technologii oraz modelu biznesowego.

  •  Wsparcie polskich misji gospodarczych oraz branżowych programów promocji eksportu

W celu zwiększenia wartości merytorycznej programów misji gospodarczych, a także działań promocyjnych realizowanych na terenie Doliny Krzemowej w ramach branżowych programów promocji eksportu, biuro akceleracyjne WPHI służyć będzie pomocą w zaplanowaniu oraz organizacji wizyt, przy wykorzystaniu własnej sieci kontaktów oraz wsparciu ekspertów i partnerów skupionych wokół US MAC.

  •  Prace analityczne

Pracownicy biura akceleracyjnego prowadzić będą prace analityczne pozwalające na identyfikację trendów istotnych dla rozwoju poszczególnych branż w Dolinie Krzemowej (IT/ICT, bio-, nanotechnologie, clean-tech, urządzenia medyczne). Informacje dotyczące obserwowanych w Dolinie Krzemowej procesów gospodarczych udostępniane będą w formie biuletynu informacyjnego, co pozwoli na transfer wiedzy i doświadczeń do Polski.

  •   Promocja polskiej gospodarki

Jednym z celów biura akceleracyjnego będzie promowanie wizerunku Polski, jako miejsca atrakcyjnego do prowadzenia działalności gospodarczej. W szczególności nacisk położony zostanie na udostępnianie informacji nt. realizowanej polityki innowacyjnej, dostępnych instrumentach wsparcia, a także organizację przedsięwzięć promocyjnych (przynajmniej raz na kwartał).

W celu zapewnienia jakości usług świadczonych przez biuro akceleracyjne WPHI wprowadzony zostanie elektroniczny system badania satysfakcji klientów, a także dokonywana będzie systematyczna ewaluacja efektów realizowanych działań w ramach wewnętrznej procedury.

Kontakt

Beata Adamczyk, I Sekretarz, Koordynator projektu

beata.adamczyk@trade.gov.pl

Paweł Pietrasieński, Radca-Minister, Kierownik WPHI w Waszyngtonie DC

washington@trade.gov.pl