Założenia Umowy Partnerstwa – w kierunku wdrożenia funduszy wspólnych ram strategicznych

W przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020 dokumentem określającym krajową strategię, priorytety oraz warunki efektywnego wykorzystania funduszy objętych zakresem Wspólnych Ram Strategicznych (WRS) będzie tzw. Umowa Partnerstwa. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego finalizuje obecnie prace nad założeniami do Umowy. Po przyjęciu założeń przez Radę Ministrów kontynuowane będą prace nad ostatecznym kształtem Umowy Partnerstwa, które potrwają do marca 2013 r.

W projekcie założeń do Umowy Partnerstwa określono m.in. następujące elementy:
1) strategia wykorzystania środków UE w poszczególnych celach tematycznych (działania na poziomie krajowym i regionalnym);
2) większa decentralizacja zarządzania środkami (wzrost udziału środków funduszy EFS i EFRR zarządzanych na poziomie regionalnym z ok. 37% do prawie 60% - w przypadku 15 programów należących do kategorii regionów słabiej rozwiniętych);
3) nowe instrumenty wspierające rozwój terytorialny, m.in. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (instrument zwiększający zaangażowanie miast i obszarów zurbanizowanych w zarządzaniu środkami strukturalnymi UE) oraz Rozwój kierowany przez społeczność lokalną (instrument dobrowolny dla polityki spójności i wspólnej polityki rybackiej, a obowiązkowy
dla wspólnej polityki rolnej);
4) układ programów operacyjnych w ramach przyszłej polityki spójności:

  •  Program dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw,
  •  Program dotyczący gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego,
  •  Program dotyczący rozwoju cyfrowego,
  •  Program pomocy technicznej,
  •  Program dotyczący Polski Wschodniej - program ponadregionalny,
  •  Program dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności oraz dobrego rządzenia,
  •  Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
  •  Regionalne Programy Operacyjne (15 RPO w regionach słabiej rozwiniętych + RPO dla Mazowsza).


Po przyjęciu finalnej wersji Umowy Partnerstwa przez Radę Ministrów w marcu 2013 r. będzie ona wraz z przyszłymi programami operacyjnymi przedmiotem negocjacji rządu z Komisją Europejską (październik - grudzień 2013 r.).

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem Założeń Umowy Partnerstwa (załączniki ) i zgłaszanie swoich uwag na adres mlelinska@pkpplewiatan.pl do 30 listopada br.

Prosimy również zapoznać się z Uwagami do dokumentu „Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - uwarunkowania strategiczne" przygotowanymi przez Lewiatana.

Trwają także konsultacje organizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w całej Polsce. Materiały i terminy konferencji organizowanych przez MRR w poszczególnych regionach dostępne są na: http://www.mrr.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Programowanie_2014_2020/kr/strony/Okonsultacjachregionalnych.aspx