Europejski przemysł wydobywczy na EFNI: jak osiągnąć konkurencyjność mimo ograniczeń

W całej Europie, na przestrzeni ostatnich lat, obserwujemy dążenie do zwiększenia niezależności surowcowej i tym samym wzrost znaczenia ekonomicznie uzasadnionych projektów z branży wydobywczej. Również w Polsce inwestycje długoterminowe w tym sektorze mogą okazać się ważnym katalizatorem rozwoju całej gospodarki. Kluczowym warunkiem jest stworzenie przychylnych warunków instytucjonalno-prawnych dla przedsiębiorców, wzorem krajów Skandynawskich, Rumunii czy Irlandii. Takie wnioski płyną z debaty poświęconej przyszłości branży wydobywczej w Europie i Polsce.

Uczestniczący spotkania eksperci oraz przedstawiciele administracji samorządowej wskazywali na ogromne korzyści jakie mogą odnieść społeczności lokalne w efekcie zaangażowania firm wydobywczych w poszukiwanie i wydobywanie surowców naturalnych na terenie Polski. Zwrócono uwagę na fakt, że tylko w zakresie poszukiwań i wydobycia miedzi oraz srebra rozważane są projekty o wartości około 13 mld zł, mogące przynieść 8 tysięcy nowych miejsc pracy i znaczące dochody do budżetów lokalnych samorządów.  

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Polskim Związku Pracodawców Przemysłu Wydobywczego (PZPPW) zwrócili uwagę, że realizację programów inwestycyjnych mogą uniemożliwić bariery administracyjne oraz niesprzyjający system podatkowy sprawiające, że ryzyko działalności w przemyśle wydobywczym w ostatnich latach gwałtownie się zwiększyło. W pełni akceptując ideę opodatkowania nadzwyczajnych zysków z wydobycia należących do Skarbu Państwa kopalin wskazywali na specyfikę branży charakteryzującej się koniecznością długoletnich nakładów sięgających kilkunastu miliardów złotych, których źródłem musi być kapitał własny.

Rozwiązaniem, które pozwoliłoby utrzymać zainteresowanie przedsiębiorców Polską i jednocześnie zapewnić godziwe wpływy do budżetu państwa byłoby w tym kontekście stworzenie systemu kompleksowych regulacji prawnych i zachęt podatkowych dla nowych projektów takich jak: wprowadzenie bezterminowego rozliczania straty podatkowej, przyspieszonej amortyzacji czy też umożliwienie odliczania całości nakładów kapitałowych od podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Polska jest wyjątkowym miejscem na geologicznej mapie Europy. Prognozowane zasoby rud metali kilkukrotnie przekraczają zasoby udokumentowane, powraca zainteresowanie wydobyciem węgla kamiennego, wciąż nieoszacowane ale budzące ogromne nadzieje są złoża gazu ziemnego z łupków - fakty te sprawiają, że możemy stać się prawdziwym liderem w obszarze produkcji surowców. Szansę tę trzeba wykorzystać, gdyż konkurencyjne lokalizacje dla inwestycji w przemysł wydobywczy (Azja Środkowa, Ameryka Południowa), dzięki ustabilizowaniu sytuacji politycznej i stworzeniu licznych zachęt dla biznesu, mogą okazać się bardziej atrakcyjnym niż Polska miejscem dla rozwijania tego sektora gospodarki.

Partnerem debaty był Polski Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego, a jej gościem specjalnym Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.