Powstała Rada Lewiatana ds. Gazu

Informujemy o powstaniu RADY Lewiatana ds. GAZU. Rada skupia obecnie przedstawicieli firm członkowskich Konfederacji, a jej celem jest wypracowanie propozycji niezbędnych zmian legislacyjnych, organizacyjnych i strukturalnych umożliwiających dalszy rozwój rynku gazu w Polsce.

Spotkanie inaugurujące prace RADY odbyło się 4 listopada br. Spotkanie kolejne zaplanowano na piątek, 15 listopada, 9.00-11.00, także w Lewiatanie.

Skład. W pracach RADY uczestniczą obecnie następujące podmioty: EWE Polska, GE Polska, GDF Suez Energia Polska, G.EN Gaz Energia, PGNIG Termika, PGNIG, PEP, RWE Polska, Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz PKN Orlen. Członkostwo w RADZIE jest oczywiście otwarte dla wszystkich firm zrzeszonych w Lewiatanie. RADA przewiduje zaproszenie do współpracy innych ważnych uczestników rynku gazu, nie będącymi członkami Konfederacji.

Zasady pracy. RADA ustaliła, że będzie dążyć będzie do wypracowania stanowisk w formie consensusu.
Przedmiot prac. Przedmiotem szczególnego zainteresowania Rady będzie identyfikacja barier uniemożliwiających bądź ograniczających funkcjonowanie konkurencji na rynku gazu i proponowanie takich rozwiązań, dzięki którym rynek gazu stanie się miejscem efektywnej wymiany handlowej. Uważamy, że prawidłowo skonstruowany rynek, dający równe szanse sprzedawcom, doprowadzi długofalowo do obniżenia cen i poprawy warunków dostaw gazu dla wszystkich odbiorców, stopniowo ograniczy zakres monopolu podmiotu dominującego, przy pełnym zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego i interesów Skarbu Państwa.
Na wstępnie naszych prac zdefiniowaliśmy cztery tematy, które w naszej ocenie wymagają przeprowadzenia jak najszybszych zmian.

1. Przeregulowanie administracyjne (na rynku, którego jeszcze nie ma)
Z niepokojem obserwujemy powstawanie coraz to nowych barier administracyjnych działalności podmiotów na rynku gazu. Ich przykładem są postępowania administracyjne prowadzone przez Prezesa URE w sprawie wymierzenia kar pieniężnych z tytułu niewykonania obowiązków sprawozdawczych w odniesieniu do zapasów magazynowych gazu przez przedsiębiorstwa, które są z tego obowiązku zwolnione. Trudno zrozumieć intencję takich działań, które skutecznie zniechęcają niezależnych sprzedawców do podejmowania działalności w Polsce.
Takimi barierami są również stanowisko Prezesa URE w zakresie ustalenia wielkości obowiązkowych zapasów gazu ziemnego oraz tylko częściowe dostosowanie obowiązujących taryf do nowego rozporządzenia i do oczekiwanego zwolnienia z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia dla wybranych grup odbiorców.

2. Realizacja obliga giełdowego w 2013 r.
Żaden z niezależnych uczestników rynku nie wie w jaki sposób zostanie zrealizowane obligo w 2013 r. i w latach kolejnych. Celem obliga jest zwiększenie płynności obrotu giełdowego gazem i umożliwienie zawierania transakcji przez spółki inne, niż dominująca, zarówno przez sprzedawców, jak i odbiorców. Obligo powinno być narzędziem częściowego „uwolnienia gazu".

3. Uwolnienie cen sprzedaży gazu do odbiorców końcowych
Hamulcem rozwoju konkurencji jest równoczesny brak realizacji obliga i brak decyzji administracyjnych Prezesa URE zwalniających sprzedawców z obowiązku przedstawiania taryf do zatwierdzenia określonym grupom odbiorców. Rada pracować będzie nad przygotowaniem stanowiska definiującego warunki i zakres zwolnienia spółek obrotu z obowiązku przedstawiania taryf do zatwierdzenia przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa dotychczasowych odbiorców PGNiG i połączeniu skutecznej realizacji obliga z powstaniem warunków do rozwoju konkurencji na rynku.

4. Rola gazu w polityce energetycznej Polski w perspektywie 2030 i 2050 roku
Ministerstwo Gospodarki przygotowuje aktualizację dokumentu strategicznego „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku". RADA pragnie włączyć się w prace nad strategią i przygotować stanowisko uzasadniające warunki i korzyści zwiększenia udziału gazu w krajowym miksie energetycznym.

Zapraszamy do udziału w pracach RADY. Pytania i zgłoszenia: Daria Kulczycka, dkulczycka@konfederacjalewiatan.pl, +48 22 55 99 925, +48 601 423 634.

Konfederacja Lewiatan