Rada OZE Konfederacji Lewiatan. Stanowisko w sprawie optymalizacji systemu wsparcia energetyki odnawialnej w sektorze jednostek kogeneracyjnych


System wsparcia nowych inwestycji w jednostki kogeneracji biomasowej

1. Proponujemy wprowadzenie dodatkowej „dopłaty wyrównawczej" dla instalacji OZE będącymi jednostkami wysokosprawnej kogeneracji.
Brak rozdzielenia systemu aukcji na koszyki technologiczne stwarza ryzyko wyeliminowania technologii kogeneracji biomasowej z przyszłego systemu wsparcia, a tym samym zahamowanie rozwoju tego sektora wytwarzania energii.

Jednostki kogeneracji biomasowej większą część energii zawartej w paliwie przetwarzają w ciepło użytkowe, a mniejszą w energię elektryczną. Biorąc pod uwagę, że system wsparcia opiera się na dopłatach do ceny energii elektrycznej , (która nie jest dominującym produktem w jednostce kogeneracji biomasowej) będzie bardzo trudne lub wręcz niemożliwe zgłoszenie przez jednostkę kogeneracyjną konkurencyjnej cenowo oferty i jednoczesne zapewnienie rentowności instalacji kogeneracyjnej. Dodatkowym elementem wymuszającym wzrost ceny oferowanej energii elektrycznej, będzie konieczność bezpiecznego zaprognozowania ceny biomasy na okres 15.lat.
Biorąc pod uwagę, iż jednostki kogeneracji biomasowej są stabilnymi instalacjami OZE generującymi jednocześnie dwa produkty (ciepło i energię elektryczną), dla których wyznaczono obligatoryjne cele na rok 2020, należy umożliwić tym jednostkom skuteczne konkurowanie na aukcjach z technologiami mogącymi zaoferować niższe ceny energii, ale które jednocześnie generują koszty systemowe wynikające z braku stabilności pracy.
Możliwość udziału w aukcjach węglowych jednostek kogeneracyjnych, przebudowanych na jednostki biomasowe, tj. instalacji OZE przebudowanych z instalacji niestanowiących OZE.

2. Proponujemy doprecyzowanie zapisu dotyczącego warunku przyrostu mocy zainstalowanej jako warunku dopuszczającego do udziału w aukcji instalacji OZE powstałych w wyniku przebudowy instalacji niestanowiącej OZE.
Powyższy warunek dotyczy wyłącznie przebudowy kotłów węglowych na jednostki biomasowe. Podkreślenia wymaga fakt, że modernizacje jednostek węglowych na jednostki biomasowe nie powodują wzrostu mocy elektrycznej. Zatem, warunek dopuszczający do udziału w aukcji w postaci wzrostu mocy zainstalowanej energii elektrycznej instalacji niestanowiącej instalacji OZE, przebudowywanej na instalację OZE eliminuje możliwość przekształcania kotłów węglowych na biomasowe w krajowych elektrociepłowniach, a tym samym uniemożliwia efektywne kosztowo dostosowanie elektrociepłowni do zaostrzonych wymogów środowiskowych wynikających z implementacji Dyrektywy IED, a także uniemożliwia stopniowe odchodzenia do węgla na rzecz paliwa przyjaznego środowiskowo w elektrociepłowniach miejskich.
Mając na uwadze powyższe, proponujemy jednoznaczne zapisanie w Ustawie, że warunek dotyczy wzrostu mocy z odnawialnego źródła energii.

3. Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisu w ustawie dotyczącego mocy granicznej instalacji biomasowych, w przypadku instalacji OZE będących jednostkami wysokosprawnej kogeneracji, jako warunku dopuszczającego do udziału w aukcji.
Wnioskujemy o:
 Doprecyzowanie zapisu, iż warunek górnego limitu 50MWe dotyczy pojedynczej instalacji OZE (jednostki wytwórczej o określonej mocy zainstalowanej), a nie instalacji opisanej koncesją, ponieważ moc zapisana w koncesji określa sumaryczną moc zainstalowaną wszystkich jednostek wytwórczych znajdujących się w zakładzie dla którego wydana jest koncesja (brak takiego doprecyzowania eliminuje możliwość przebudowy kotłów na biomasowe w większości krajowych elektrociepłowni).

 Wprowadzenie wyłączenia z ograniczenia mocy do 50MWe w przypadku jednostek wysokosprawnej kogeneracji (wyłączenie jednostek kogeneracyjnych z w/w warunku umożliwi budowę nowych jednostek kogeneracji biomasowej w miejskich systemach ciepłowniczych zgodnie z potrzebami cieplnymi tych systemów, a także umożliwi przebudowę istniejących kotłów na biomasowe w układach hybrydowych elektrociepłowni, których moc elektryczna zazwyczaj przekracza moc graniczną 50 MWe). W celu uniknięcia przewymiarowania jednostki wytwarzania energii z OZE wnioskujemy wprowadzenie ograniczenia do mocy nie wyższej niż 150 MWe.

Konfederacja Lewiatan