Lewiatan oraz BDI, Federacja Niemieckiego Przemysłu, na wspólnym spotkaniu z eurodeputowanym Konradem Szymańskim.

Dyskutowano na temat ram prawnych europejskiej polityki energetycznej i klimatycznej do 2030 roku.

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan oraz niemieckiego przemysłu zrzeszonego w federacji BDI spotkali się 22 października br. z deputowanym do Parlamentu Europejskiego Konradem Szymańskim, współ-sprawozdawcą raportu na temat europejskiej polityki energetycznej i klimatycznej do 2030 roku.

W marcu br. Komisja Europejska opublikowała Zieloną Księgę „Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030". Dokument zapowiada publikację propozycji legislacyjnych przed końcem 2013 roku. W tym kontekście Parlament Europejski przygotowuje z inicjatywy własnej sprawozdanie, którego projekt rozpatrywany jest w specjalnej procedurze współpracy dwóch komisji: ENVI (środowisko, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo żywności) oraz ITRE (przemysł, energia, badania).
Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia wspólne sprawozdanie Konrada Szymańskiego (ITRE) i Anne Delvaux (ENVI), a w szczególności zrównoważone podejście do polityki klimatycznej i energetycznej, które odzwierciedlone jest w strukturze sprawozdania oraz w podkreśleniu konieczności zachowania równowagi pomiędzy bezpieczeństwem energetycznym, konkurencyjnością gospodarki UE na którą wpływ mają ceny energii oraz potrzebą ochrony klimatu. W rozmowie z posłem Konradem Szymańskim wyraziliśmy nadzieję, iż ten element sprawozdania nie zostanie istotnie zmieniony w trakcie prac nad sprawozdaniem komisji ITRE i ENVI.
Przedstawiając stan prac nad sprawozdaniem, Poseł ocenił, że w komisjach brak jest niestety większościowego poparcia dla zmiany podejścia i rzeczywistego, a nie deklaratywnego oparcia polityki UE na trzech mierzalnych celach: bezpieczeństwa energetycznego - konkurencyjności - klimatu. Zdaniem Posła, podstawową przeszkodą będzie wypracowanie i uzgodnienie jednolitej europejskiej metodologii obliczania nowych celów.

Przedstawiciele BDI przedstawili wskaźniki bezpieczeństwa energetycznego, które zostały opracowane w Niemczech po przyjęciu strategii Energiewende i rezygnacji z energii nuklearnej. Podkreślono, iż wskaźniki tego rodzaju stosowane są obecnie również w innych krajach członkowskich. Przedstawiciele przemysłu poinformowali także, iż w ramach europejskiej organizacji przedsiębiorców BUSINESSEUOROPE trwają prace nad opracowaniem metodologii obliczania realizacji celów bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności.

Obecna polityka klimatyczno-energetyczna UE skoncentrowana jest na ochronie klimatu i realizowana poprzez trzy cele: ograniczenie emisji CO2, wzrost udziału źródeł odnawialnych w miksie energetycznym oraz zmniejszenie zużycia energii. Biznes europejski optuje za wprowadzeniem na 2030 rok mierzalnych równorzędnych celów, gwarantujących zachowanie bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności przemysłu europejskiego na na poziomie krajów członkowskich i Wspólnoty oraz ogarniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Konsultacje Zielonej Księgi „Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030": Stanowisko Konfederacji Lewiatan: 

 załącznik 1

załącznik 2

Stanowisko BUSINESSEUROPE "A competitive EU energy and climate policy. BUSINESSEUROPE recommendations for a 2030 framework for energy and climate policies, June 213 (http://www.businesseurope.eu/content/default.asp?PageID=568&DocID=31830)

Konfederacja Lewiatan