Europa ustala swoje stanowisko na Międzynarodową Konferencję Klimatyczną COP19

14 października br. na posiedzeniu Rady ds. Środowiska w Brukseli zostaną przyjęte konkluzje Europy na zbliżającą się międzynarodową konferencję klimatyczną COP19.

W dyskutowanych dziś konkluzjach Unia nawołuje do wypełnienia globalnych celów redukcyjnych do roku 2020, poprzez podjęcie ambitnych działań redukcyjnych przez inne gospodarki. Jednocześnie UE podkreśla konieczność podjęcie działań i prac nad kształtem nowego porozumienia klimatycznego, które określi cele redukcyjne w dalszej perspektywie. Według Rady nowe porozumienie powinno być w taki sposób przyjęte, aby wszystkie kraje były w stanie się pod nim podpisać. W konkluzjach znalazły się również zapisy mówiące o większej aktywności w obszarze adaptacji, konieczności monitoringu i weryfikacji poczynionych działań redukcyjnych, czy też deklaracji Europy w zakresie zasilenia Green Climate Fund (kraje rozwinięte zadeklarowały się, że do 2020 roku będą wpłacać na GCF 100 mld$ rocznie).

Biorąc pod uwagę interesy Wspólnoty, która realizuje ambitną politykę klimatyczną, konkluzje Rady idą w dobrym kierunku, ponieważ mobilizują inne gospodarki do podjęcia stosownych działań w ochronie klimatu. Niektóre jednak zapisy budzą nasze zaniepokojenie, ponieważ mogą sugerować, że Wspólnota podejmie wiążące decyzje co do polityki klimatycznej po roku 2020 jeszcze przed tym, zanim nowe porozumienie globalnego zostanie zawarte. W naszej ocenie taka sytuacja byłaby niekorzystna z dwóch powodów - po pierwsze, usztywnia bardzo pozycję negocjacyjną UE w procesie globalnym i tym samym utrudnia negocjacje. Sama Unia nawołuje do wypracowania porozumienia, które będą mogły podpisać wszystkie kraje, a tymczasem jej wewnętrzne ambicje mogą być barierą wejścia dla innych krajów. Po drugie, przyjęcie wiążącego celu redukcyjnego przed przyjęciem globalnego porozumienia klimatycznego w 2015 roku, to kontynuacja dotychczasowych działań Komisji Europejskiej, która prowadzi jednostronną politykę klimatyczną. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia, które pokazują, że raz przyjęty cel unijny nie podlega we Wspólnocie rewizji uważamy, że dalsze wiążące cele redukcyjne powinny być podejmowane tylko w oparciu o nowe globalne porozumienie klimatyczne. Europa powinna realizować dalszą politykę klimatyczną w sposób pragmatyczny w połączeniu z polityką przemysłową i energetyczną. Jest to jedyna droga do osiągnięcia rezultatów w ochronie klimatu i utrzymania konkurencyjności europejskiej gospodarki.