Indeks Biznesu Lewiatana dalej pnie się w górę

Indeks Biznesu Konfederacji Lewiatan w listopadzie br. w notowaniu rocznym pozostał na poziomie 33 pkt, ale w ujęciu kwartalnym skoczył o kolejne trzy punkty, do 35 pkt.

Indeks półroczny ustabilizował się i osiągnął 35 pkt., co sugeruje, że czwarty kwartał nie będzie gorszy od trzeciego.

Oczekiwana w drugiej połowie bieżącego roku poprawa koniunktury właśnie nastąpiła, a ożywienie w gospodarce nie ma charakteru przejściowego, lecz nabiera cech trwałej tendencji. Dane za trzeci kwartał okazały się lepsze od oczekiwanych. Szczególnie ważne wydaje się ożywienie popytu krajowego po pięciu miesiącach tendencji spadkowej. Gospodarka nie jedzie już tylko na jednym silniku, eksporcie, ale wyraźnie z dołka wychodzi spożycie, a nawet w inwestycjach przełamany został trwający od pół roku trend spadkowy. Wyniki pierwszego miesiąca czwartego kwartału również napawają optymizmem, bo wskazują na utrzymywanie się w gospodarce pozytywnych tendencji z poprzedniego kwartału.

Nadal rośnie produkcja sprzedana przemysłu oraz sprzedaż detaliczna. Jest to skutkiem utrzymującej się dodatniej dynamiki płac realnych przy niskiej inflacji oraz malejącego tempa spadku zatrudnienia. Stabilizacja stopy bezrobocia podnosi zaufanie konsumentów, a dobre wyniki finansowe przedsiębiorstw oraz rosnący portfel zamówień pozwalają przedsiębiorcom optymistycznie spoglądać w przyszłość i decydować się na inwestycje. Niska inflacja i rosnąca nadwyżka w handlu zagranicznym wzmacniają też stabilność równowagi makroekonomicznej, tak wewnętrznej jak i zewnętrznej, a reforma OFE daje przynajmniej w krótkiej perspektywie szanse na ograniczenie przyrostu deficytu budżetowego i długu publicznego.

Indeks Biznesu Konfederacji Lewiatan jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej w kraju, obliczanym i publikowanym co miesiąc od początku 2003 r. Powstaje na podstawie prognoz czołówki ekonomistów polskich oceniających koniunkturę na bieżący kwartał, półrocze i cały rok. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 4 proc. PKB rocznie.

Indeks Biznesu Konfederacji Lewiatan  

Konfederacja Lewiatan