Nominacje przedstawicieli Konfederacji Lewiatan do grup zarządczych i eksperckich BUSINESSEUROPE

1 stycznia 2014 roku Zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan, Jakub Wojnarowski wejdzie w skład Executive Bureau BUSINESSEUROPE. Ciało to jest odpowiedzialne za wypracowywanie decyzji podejmowanych przez Radę Prezydentów BUSINESSEUROPE, w jego gestii pozostaje także zaplanowanie budżetu na kolejny rok.

Jeszcze w grudniu 2013 roku Anna Kwiatkiewicz, Dyrektorka Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli obejmie obowiązki Przewodniczącej Grupy Roboczej BUSINESSEUROPE ds. społecznej odpowiedzialności biznesu. Grupa ta wchodzi w skład Komitetu ds. Spraw Społecznych, a Przewodniczący poszczególnych Grup Roboczych biorą udział w spotkaniach władz Komitetu. W chwili obecnej głównym tematem prac Grupy jest propozycja kontrowersyjnej dyrektywy na temat ujawniania informacji niefinansowych i dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy.